Aan­tal vluch­te­lin­gen bij Ca­lais groeit weer

Times of Suriname - - ENGELS -

De on­rust en oor­lo­gen in het Mid­den-Oos­ten en Noord-Afri­ka na de Ara­bi­sche len­te lei­den tot het op­nieuw aan­zwel­len van de vluch­te­lin­gen­stroom. In de eerste helft van 2014 wor­den links en rechts mi­gran­ten­kam­pen ont­ruimd door de Fran­se po­li­tie, om ver­vol­gens el­ders weer op te dui­ken. In sep­tem­ber 2015 roept de bur­ge­mees­ter van Ca­lais het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk op om maat­re­ge­len te ne­men. Ze zegt dat on­ge­veer 1.500 il­le­ga­le im­mi­gran­ten Ca­lais ‘gij­ze­len’ - een stij­ging van 50 pro­cent ten op­zich­te van 2013 - en dreigt de haven te slui­ten. En­ke­le da­gen la­ter be­stor­men meer dan twee­hon­derd mi­gran­ten een veer­boot. Lon­den be­looft hulp te bie­den.

Rond ju­ni 2015 neemt het aan­tal po­gin­gen de Ka­naal­tun­nel bin­nen te drin­gen sterk toe, in na­vol­ging van sta­kin­gen bij de Fran­se werk­ne­mers van be­drij­ven rond de ter­mi­nal in Ca­lais. Naar schat­ting 4.500 il­le­ga­le mi­gran­ten hou­den zich op in Ca­lais. Het ten­ten­kamp ‘de jun­gle’ on­der­gaat een her­ge­boor­te en ex­plo­sie­ve groei. Het zijn de ope­nings­sal­vo’s van het ‘be­leg van de Ka­naal­tun­nel’, dat zich in ju­li 2015 af­speelt wan­neer dui­zen­den mi­gran­ten el­ke nacht op­nieuw pro­be­ren de tun­nel bin­nen te drin­gen. Tien van hen ver­lie­zen daar­bij het le­ven, on­der wie een ba­by, en het vracht­ver­keer tus­sen Groot-Brit­tan­nië en het Eu­ro­pe­se vas­te­land raakt ern­stig ont­re­geld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.