Oli­fant Bu­ba werd de­pres­sief zon­der zijn cir­cus­fa­mi­lie

Times of Suriname - - PANORAMA -

De 40-ja­ri­ge Afri­kaan­se oli­fant Bu­ba is weer dol­ge­luk­kig. Het dier mag weer mee­rei­zen met cir­cus Frei­wald, dat de­ze da­gen in het Noor­dBra­bant­se Cuijk is neer­ge­stre­ken. Bu­ba is een uit­zon­de­ring, want cir­cus­sen mo­gen sinds 15 sep­tem­ber vo­rig jaar geen op­tre­dens meer heb­ben met wil­de die­ren, en ze ook niet ver­voe­ren. Van­we­ge het ver­bod ver­huis­de de in 1975 in Zim­bab­we ge­bo­ren oli­fant na zijn laat­ste op­tre­den op 14 sep­tem­ber 2015, naar een ver­blijf in Duits­land. Maar daar werd al snel dui­de­lijk dat Bu­ba de­pres­sief werd. “Het dier wil­de niet meer eten en drin­ken”, ver­telt zijn vas­te ver­zor­ger Lutz Frei­wald (56). “Bu­ba werd let­ter­lijk ziek van de heim­wee naar zijn ver­zor­gers. We heb­ben hem daar­om te­rug naar het cir­cus ge­haald.” “We heb­ben nu tot half ja­nu­a­ri een ont­hef­fing om hem mee te kun­nen ne­men. Maar wat we daar­na met hem moe­ten?”, som­bert Frei­wald, die on­danks een ge­bro­ken been wat met de oli­fant dolt. Frei­wald zorgt al 25 jaar voor Bu­ba. Er loopt mo­men­teel een on­der­zoek waar­bij na­ge­gaan wordt wordt of de ont­hef­fing ver­lengd mag wor­den. “We wil­len er niet aan den­ken wat er ge­beurt als Bu­ba straks niet meer bij het cir­cus mag blij­ven. Hier krijgt de oli­fant al­le aan­dacht die hij no­dig heeft. Hij is ei­gen­lijk on­der­deel van de fa­mi­lie”, zegt cir­cus­me­de­wer­ker Ke­vin van Geet. (Gel­der­lan­der/ Fo­to:Gel­der­lan­der.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.