Il­le­ga­le Ha­ï­ti­a­nen wor­den op­ge­spoord

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Een een­heid van de Traf­fic­king in Per­sons-unit van de po­li­tie komt op de lucht­ha­ven in Zan­de­rij om een oog­je in het zeil te hou­den op de toe­stroom van voor­al Ha­ï­ti­a­nen naar Su­ri­na­me. Sinds maart zijn ze­ker elf­dui­zend Ha­ï­ti­a­nen naar Su­ri­na­me ge­ko­men met een Toe­ris­ten­kaart waar­van de gel­dig­heid reeds ver­val­len is. De­ze men­sen zijn niet te­rug­ge­keerd naar hun land. Vol­gens de jus­ti­ti­ë­le au­to­ri­tei­ten zijn ze­ker twee­dui­zend naar Gu­y­a­na en FransGu­y­a­na uit­ge­we­ken, wat be­te­kent dat er ne­gen­dui­zend il­le­gaal in Su­ri­na­me ver­blij­ven.

Mi­nis­ter van Dijk-Si­los zegt be­kend te zijn met de in­for­ma­tie dat de Ha­ï­ti­a­nen die re­cen­te­lijk het land zijn bin­nen­ge­ko­men, ver­moe­de­lijk in de men­sen­han­del te­recht­ko­men. Mo­men­teel wordt ge­werkt aan hun op­spo­ring. Ook wor­den er in­span­nin­gen ge­pleegd om pre­cies te we­ten hoe groot de groep is die naar Gu­y­a­na en Frans-Gu­y­a­na

Het mi­nis­te­rie zit mo­men­teel, net als al­le an­de­re de­par­te­men­ten, in geld­nood en dit werkt strem­mend op het ef­fec­tief uit­voe­ren van dit soort ope­ra­ti­o­ne­le pro­gram­ma’s. “Het mi­nis­te­rie heeft ge­woon veel meer geld no­dig”, zegt de mi­nis­ter.

is uit­ge­we­ken. Zij kijkt uit naar de aan­ko­men­de be­gro­tings­be­han­de­ling met de hoop dat er meer fi­nan­ci­ë­le adem­ruim­te wordt ge­bo­den om on­der an­de­re men­sen­han­del en men­sen­smok­kel aan te pak­ken.

Par­le­men­ta­ri­ër Chan­dri­ka­persad San­tok­hi (VHP) maakt zich zor­gen over het lot van de­ze groep om­dat die van­we­ge haar il­le­ga­le sta­tus, kwets­baar is om in de men­sen­han­del te­recht te ko­men. Van mi­nis­ter Jen­ni­fer van Dijk-Si­los van Jus­ti­tie en Po­li­tie wil de VHP­voor­zit­ter we­ten wat er met de­ze men­sen ge­beurd is. “Want hun 30 da­gen ver­blijf is al ver­stre­ken. Wat is er met hen ge­beurd?” BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.