DOE neemt po­li­tie­ke top­pers re­ge­ring mee in eva­lu­a­tie

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Bij de in­ter­ne eva­lu­a­tie waar­mee bin­nen­kort een aan­vang wordt ge­maakt bin­nen de par­tij voor De­mo­cra­tie en Ont­wik­ke­ling in Een­heid (DOE) zal ook de po­si­tie van par­tij­top­pers bin­nen de re­ge­ring on­der een ver­groot­glas ge­legd wor­den. DOE draagt sinds ju­li geen re­geer­ver­ant­woor­de­lijk­heid meer, maar en­ke­le par­tij­le­den zijn nog op sleu­tel­pos­ten, die via deel­na­me in de co­a­li­tie, na de ver­kie­zin­gen van vo­rig jaar in­ge­vuld wer­den.

In het oog sprin­gen di­rect mi­nis­ter Re­gi­lio Dod­son van Na­tuur­lij­ke Hulp­bron­nen en Da­ve Abe­le­ven, di­rec­teur op dat de­par­te­ment die nog al­tijd vol­waar­dig lid zijn van DOE. Dod­son had zijn mi­nis­ter­schap ter be­schik­king ge­steld van de pre­si­dent, maar ging in op het ver­zoek van het staats­hoofd om aan te blij­ven. Voor DOE was het van­zelf­spre­kend dat Dod­son de eer aan zich­zelf zou hou­den nu de par­tij deel uit­maakt van de op­po­si­tie. De­ze en an­de­re ge­re­la­teer­de vraag­stuk­ken wor­den mee­ge­no­men in de aan­ko­men­de eva­lu­a­tie. “DOE heeft geen po­si­tie in de re­ge­ring, laat het dui­de­lijk zijn”, zegt par­tij­voor­zit­ter Carl Bree­veld.

Dat Dod­son toch nog mi­nis­ter is en par­tij­top­per, is vol­gens Bree­veld een zaak die in­tern aan de or­de zal ko­men. “Daar kan ik nu geen woord over zeg­gen. Dat zijn za­ken die in­tern moe­ten wor­den af­ge­rond. Dat zijn za­ken die in de eva­lu­a­tie ho­ren en mee­ge­no­men wor­den in dat pro­ces waar we nu mee be­zig zijn.” BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.