Celac en EU-mi­nis­ters van Bui­ten­land­se Za­ken voe­ren po­li­tiek dia­loog

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Mi­nis­ters van Bui­ten­land­se Za­ken van de Ge­meen­schap van La­tijn­sa­me­ri­kaan­se en Ca­ri­bi­sche Sta­ten (Celac) heb­ben op 25 en 26 ok­to­ber in San­to Do­min­go, Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek, po­li­tiek dia­loog ge­voerd met hun ambt­ge­no­ten van de Eu­ro­pe­se Unie (EU). Dit over­leg vond plaats op ba­sis van ge­maak­te af­spra­ken tij­dens de laat­ste Celac-EU-Top die in 2015 werd ge­hou­den in Brus­sel, Bel­gië. Dit meldt het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken in een pers­be­richt. Tij­dens de bij­een­komst in San­to Do­min­go vond ook een eva­lu­a­tie plaats van bi­re­gi­o­na­le sa­men­wer­king­sen ac­tie­pro­gram­ma’s, ter­wijl even­eens werd over­ge­gaan tot de aan­na­me van de San­to Do­min­go Ver­kla­ring en de on­der­te­ke­ning van de over­een­komst be­tref­fen­de de EU– LAC ‘Foun­da­ti­on’.

Mid­dels de on­der­te­ke­ning van de­ze over­een­komst zijn lan­den uit bei­de re­gio’s een ju­ri­di­sche ba­sis over­een­ge­ko­men om in­vul­ling te ge­ven aan sa­men­wer­kings­pro­gram­ma’s op di­ver­se ge­bie­den. Hier­bij zal het ac­cent ge­legd kun­nen wor­den op mo­da­li­tei­ten voor sa­men­wer­king tus­sen ac­to­ren uit de pu­blie­ke als pri­va­te sec­to­ren, met aan­dachts­ge­bie­den als we­ten­schap­pe­lijk tech­no­lo­gisch on­der­zoek en trai­nings­pro­gram­ma’s voor de ver­ho­ging van de pro­duc­tie­ca­pa­ci­teit in lan­den.

Lan­den uit de re­gio heb­ben zich in San­to Do­min­go voor­na­me­lijk ge­bo­gen over de nood­zaak van ver­ster­king van bi-re­gi­o­na­le sa­men­wer­king en on­der­lin­ge dia­loog, waar­bij ook aan­dacht is ge­vraagd voor di­ver­se vraag­stuk­ken die ver­band hou­den met on­der an­de­re markt­toe­gang voor ex­port­pro­duc­ten, ar­moe­de­be­strij­ding, de uit­da­gin­gen van kli­maat­ver­an­de­ring en fi­nan­cie­rings­bron­nen als­ook mo­da­li­tei­ten voor duur­za­me ont­wik­ke­ling. Di­ver­se lan­den uit de Ca­ri­bi­sche re­gio heb­ben het ac­cent ook ge­legd op hun be­zorgd­heid met be­trek­king tot de ca­te­go­ri­se­ring als be­las­ting­pa­ra­dij­zen, het­geen bij­zon­de­re im­pli­ca­ties zou kun­nen heb­ben voor de fi­nan­ci­ë­le sec­tor. Wat be­treft de nood­zaak van fi­nan­cie­ring en de be­stu­de­ring van sa­men­wer­kings­mo­da­li­tei­ten voor ont­wik­ke­ling, werd tij­dens de bij­een­komst door de Celac-lid­lan­den ook ge­we­zen op de uit­da­gin­gen wan­neer sa­men­wer­king en on­der­steu­ning aan ont­wik­ke­lings­in­span­nin­gen wor­den ge­kop­peld aan eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le in­di­ca­to­ren die lan­den ca­te­go­ri­se­ren als bij­voor­beeld la­ge­re, mid­den en ho­ge­re in­ko­mens­lan­den.

Vol­gens Celac moe­ten niet slechts fi­nan­ci­ë­le en eco­no­mi­sche in­di­ca­to­ren de ba­sis vor­men voor het me­ten van de ont­wik­ke­lings­graad van lan­den, aan­ge­zien de po­ten­tie ook ver­band houdt met ca­pa­ci­tei­ten en be­per­kin­gen op an­de­re ge­bie­den die ver­band hou­den met bij­voor­beeld tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­ling, uit­da­gin­gen van kli­maat­ver­an­de­ring en be­schik­baar men­se­lijk ka­pi­taal, as­pec­ten die van be­lang zijn bij de uit­voe­ring van Agen­da 2030 voor Duur­za­me Ont­wik­ke­ling.

Celac en de EU heb­ben zich ge­com­mit­teerd om de eva­lu­a­tie van de uit­voe­ring van af­spra­ken bin­nen dit bi-re­gi­o­naal sa­men­wer­kings­ver­band op ge­co­ör­di­neer­de wij­ze voort te zet­ten, ter­wijl even­eens is over­een­ge­ko­men om de co­ör­di­na­tie van stand­pun­ten, waar mo­ge­lijk, op ba­sis van part­ner­schap te con­ti­nu­e­ren. De Eu­ro­pe­se Unie be­hoort tot de be­lang­rijk­ste han­dels­part­ners en in­ves­teer­ders in La­tijns-Ame­ri­ka en het Ca­ri­bisch Ge­bied, ter­wijl de lid­lan­den van Celac en de EU ge­za­men­lijk 15% van de we­reld­be­vol­king en een der­de van de VN-lid­lan­den ver­te­gen­woor­di­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.