Te wei­nig nieu­we pleeg­ou­ders mel­den zich

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

UTRECHT - Het af­ge­lo­pen jaar heb­ben zo’n 2500 nieu­we pleeg­ou­ders zich aan­ge­meld. Hier­mee is het be­lang­rijk­ste doel van een cam­pag­ne van Pleeg­zorg Ne­der­land om een gro­te­re in­stroom van pleeg­ou­ders te krij­gen niet ge­haald. De or­ga­ni­sa­tie had 3500 nieu­we pleeg­ou­ders in­ge­zet. Er kwa­men wel meer men­sen naar een in­for­ma­tie­avond, maar dat leid­de niet tot veel meer aan­mel­din­gen. Vol­gens Pleeg­zorg Ne­der­land heeft dit te ma­ken met de in­voe­ring van de Jeugd­wet in 2015. Daar­in is wet­te­lijk vast­ge­legd dat pleeg­zorg de eer­ste keus heeft bij een uit­huis­plaat­sing. “Hier­door zien we een toe­na­me van pleeg­kin­de­ren en ook de ernst van de pro­ble­men bij een deel van de pleeg­kin­de­ren is toe­ge­no­men. Dat maakt ook dat pleeg­zor­gor­ga­ni­sa­ties in de voor­be­rei­ding en scree­ning kri­ti­scher kij­ken naar de draag­kracht van as­pi­rant-pleeg­ou­ders”, al­dus Els Rienstra, be­stuurs­lid en por­te­feuil­le­hou­der pleeg­zorg van Jeugd­zorg Ne­der­land. Pleeg­zorg Ne­der­land gaat zich er daar­om voor­al op rich­ten hui­di­ge pleeg­ou­ders te be­hou­den. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.