MEEr­DEr­HEID vOOr KI­LO­ME­tEr­HEF­fiNG

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

HILVERSUM - Een meer­der­heid van de Ne­der­lan­ders is voor een sys­teem waar­bij au­to­mo­bi­lis­ten be­ta­len voor het ge­bruik van de au­to in plaats van voor het be­zit. Dat blijkt uit on­der­zoek van EenVan­daag on­der 19.000 le­den van het opi­nie­pa­nel van het ac­tu­a­li­tei­ten­pro­gram­ma. Zes op de tien on­der­vraag­den vin­den het een goed idee als de mo­tor­rij­tui­gen­be­las­ting wordt ver­van­gen door een hef­fing per ge­re­den ki­lo­me­ter. Dat be­te­kent dat men­sen die meer rij­den ook meer be­ta­len en dat wordt eer­lij­ker ge­von­den. Wordt ook een hef­fing voor rij­den in de spits op­ge­legd, dan kan­telt het draag­vlak en vindt 58 pro­cent re­ke­ning­rij­den juist een slecht plan. Voor­al de­ge­nen die de au­to het meest ge­brui­ken voor woon-werk­ver­keer zou­den zich in dat ge­val ‘dub­bel ge­pakt’ voe­len.

Om het groei­en­de aan­tal fi­les een halt toe te roe­pen moet re­ke­ning­rij­den zo snel mo­ge­lijk wor­den in­ge­voerd, vin­den bran­che­or­ga­ni­sa­ties Bo­vag, RAI en ANWB.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.