Door­rij­den na on­ge­luk al­tijd be­straf­fen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

TILBURG - Door­rij­den na een ver­keers­on­ge­luk waar­bij do­den of ge­won­den zijn ge­val­len, moet al­tijd aan­ge­merkt wor­den als een mis­drijf. Ook als ie­mand zich la­ter als­nog meldt op het po­li­tie­bu­reau. Daar­voor pleit de Ver­e­ni­ging van Ver­keers­slacht­of­fers na het do­de­lijk on­ge­val in Tilburg. Een man reed daar don­der­dag­avond twee voet­gan­gers dood en ging er daar­na van­door. Hij meld­de zich die­zelf­de nacht bij de po­li­tie. De ver­e­ni­ging re­a­geert met af­schuw op dit in­ci­dent. Door­rij­den na een on­ge­val is in prin­ci­pe straf­baar, on­ge­acht of de be­stuur­der schuld heeft. Maar wie zich bin­nen twaalf uur meldt, kan straf­ver­vol­ging voor­ko­men. “Ab­surd”, zegt Hans van Maanen van de Ver­e­ni­ging van Ver­keers­slacht­of­fers over die re­ge­ling. Men­sen die be­trok­ken zijn bij een on­ge­val en al­co­hol op heb­ben, kun­nen zo wach­ten tot de al­co­hol­waar­den in het bloed zijn af­ge­no­men. “Wij ma­ken ons hier al maan­den kwaad over. De Ne­der­land­se wet­ge­ving laat veel te veel ruim­te om al­co­hol­mis­bruik te ver­don­ke­re­ma­nen zon­der eni­ge sanc­tie’”, zegt hij.

“In an­de­re lan­den, zo­als in Noor­we­gen, is de wet­ge­ving op dit ge­bied aan­zien­lijk stren­ger. Wij zien geen re­den waar­om dit ook in Ne­der­land niet ver­scherpt zou kun­nen wor­den.”

Over de door­rij­der in Tilburg is niet be­kend of hij te veel had ge­dron­ken. Meest­al wordt door de po­li­tie di­rect een al­co­ho­len drugstest af­ge­no­men. Al­co­hol wordt af­ge­bro­ken in een tem­po van on­ge­veer één à an­der­half uur per glas. Bij door­rij­ders kan bloed­on­der­zoek daar­om uit­komst bie­den: dat kan na een lan­ge­re pe­ri­o­de nog al­co­hol­ge­bruik aan­to­nen. Maar zo’n test geeft niet weer wat de pre­cie­ze hoe­veel­heid ge­nut­tig­de al­co­hol is ge­weest ten tij­de van de over­tre­ding. Bij drugs kan de po­li­tie bloed of speek­sel af­ne­men. Drugs wordt lang­za­mer af­ge­bro­ken dan al­co­hol en kan zich nog en­ke­le da­gen in het li­chaam be­vin­den.

Ove­ri­gens hoeft er niet al­tijd al­co­hol of drugs in het spel te zijn. Som­mi­ge door­rij­ders schie­ten ‘to­taal in de stress’ na een (ern­stig) on­ge­val. “Ze kun­nen niet meer func­ti­o­ne­ren en niet meer na­den­ken. Ze wor­den bang of ra­ken in to­ta­le pa­niek. Pas uren la­ter komt het be­sef als­nog”, zei ver­keers­psy­cho­loog Gerard Ter­toolen eer­der dit jaar te­gen Edi­tie NL.

Uit cij­fers van het Waar­borg­fonds Mo­tor­ver­keer blijkt dat het drie keer per dag ge­beurt dat een au­to­mo­bi­list door­rijdt na een on­ge­val waar­bij ook min­stens één an­der be­trok­ken is. Bij het Waar­borg­fonds ko­men scha­de­mel­din­gen te­recht die zijn ver­oor­zaakt door een on­be­ken­de of on­ver­ze­ker­de be­stuur­der. (RTL NIEUWS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.