KPS ver­o­vert troef­call­ti­tel

Times of Suriname - - SPORT -

TROEFCALL - Al jui­chend kwa­men le­den van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS) za­ter­dag­mid­dag naar bui­ten toen zij te­gen al­le ver­wach­tin­gen in de CTSS Plus troef­call­ti­tel kort daar­voor ver­o­ver­den. In eer­ste in­stan­tie kwam het bij aan­han­gers van de ove­ri­ge be­drij­ven als een grap over, om­dat de Stich­ting Staats­zie­ken­fonds na drie ron­den zon­der moei­te op de hoofd­prijs af­ste­ven­de.

SZF stond met ruim acht­tien pun­ten voor en leek met haar er­va­ring de­ze prijs niet meer uit han­den te zul­len ge­ven. Niets was min­der waar, want in de slot­ron­de kreeg de zie­ken­ver­ze­ke­raar de ge­na­de­slag. Eén van de KPS-spe­lers zei na af­loop dat het in de laat­ste ron­de al­les of niets was. “We moesten kan­sen ne­men, aan­ge­zien zij reeds op een ne­der­laag af­ste­ven­den.” De­ze gok pak­te goed uit, want met be­hulp van een bau­nie scoor­de KPS in de laat­ste ron­de in to­taal 45 pun­ten te­gen­over ne­gen­tien voor de SZF. De eind­sco­re was 87-79 voor de ge­wa­pen­de macht.

Ti­tel­pro­lon­ga­tie zat er niet in voor de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS), maar het nuts­be­drijf wist wel be­slag te leg­gen op de der­de plaats. In de strijd om het ‘brons’ werd de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me (CB­vS), ver­lie­zend fi­na­list van het af­ge­lo­pen jaar, met 90-68 af­ge­droogd. In de eer­ste ron­de wa­ren de be­drij­ven nog in even­wicht bij een 19-19 sco­re. De stroom­le­ve­ran­cier nam hier­na de ont­moe­ting com­pleet over en liep ver­der uit naar de ze­ge.

De­ze ont­moe­ting ging vrij ge­lijk op. Staats­olie nam in de eer­ste ron­de een voor­sprong van 20-18, maar zag het Te­le­com­mu­ni­ca­tie­be­drijf Su­ri­na­me (Te­les­ur) de­ze in de twee­de ron­de on­ge­daan ma­ken. Te­les­ur won de­ze ron­de met 23-12. De olie­le­ve­ran­cier her­stel­de zich in de laat­ste twee ron­den heel goed en won res­pec­tie­ve­lijk met 26-15 en 19-16 op weg naar een 77-72 eind­sco­re.

De NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM) had wei­nig moei­te met de Su­ri­naam­se Lucht­vaart Maat­schap­pij. De wa­ter­le­ve­ran­cier ze­ge­vier­de in al­le vier ron­den en liet dui­de­lijk mer­ken over veel be­te­re troef­call­spe­lers te be­schik­ken. De sco­re van vier ron­den: 22-19, 21-14, 19-16 en 19-16. De eind­sco­re was 8165. Het on­der­deel troefcall is met de fi­na­le­ron­de ten ein­de ge­ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.