CB­vS en EBS in CTSS-plus bas­ket­bal­fi­na­le­

Times of Suriname - - SPORT -

BASKETBAL - De fi­na­le van het CTSS-plus bas­ket­bal­toer­nooi wordt een her­ha­ling van de vo­ri­ge edi­tie. In de eind­strijd staan vrij­dag­avond om ne­gen uur de Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me (CB­vS) en de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS) op­nieuw te­gen­over el­kaar. De vo­ri­ge keer kwam de moe­der­bank als win­naar uit de bus. Ti­tel­ver­de­di­ger CB­vS moest al­le zei­len bij­zet­ten om zich weer voor de fi­na­le te plaat­sen. Na vier quar­ters zwoe­gen werd vrij­dag­avond in de Is­may van Wil­gen Sport­hal het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS) met moei­te ver­sla­gen: 56-51.

De Cen­tra­le Bank van Su­ri­na­me had de ze­ge voor­al te dan­ken aan Ha­rold Blokland en Ste­fa­no Eu­doxie die goed wa­ren voor acht­tien om veer­tien pun­ten. Her­bert Wat­son nam KPS op­nieuw bij de hand, maar kon met vijf­tien pun­ten geen ne­der­laag voor de wets­die­na­ren voor­ko­men. Geen en­ke­le an­de­re ploeg­ge­noot re­gi­streer­de dub­be­le cij­fers.

Me­nig­een had het liefst de­ze twee teams in de fi­na­le zien staan en de wed­strijd vol­deed aan de ver­wach­tin­gen. Het was van be­gin tot eind een ge­lijk op­gaan­de strijd. Al­hoe­wel CB­vS in el­ke speel­pe­ri­o­de aan de lei­ding ging, was het ver­schil nooit groot. De CB­vS leid­de na de eer­ste tien mi­nu­ten met 13-9, bij rust met 2522 en in de der­de quar­ter met 42-37.

In een span­nen­de vier­de pe­ri­o­de kwam KPS dicht bij het ge­lijk­trek­ken van de sco­re, maar het schoot zich­zelf met ve­le mis­sers en ver­keer­de pas­ses in de ei­gen voet. Als­of dat niet ge­noeg was, raak­ten de wets­die­na­ren een spe­ler kwijt toen El­ton Pi­nas na een con­fron­ta­tie met CB­vS-spe­ler Lud­wig Bel­gra­ve werd ge­dis­kwa­li­fi­ceerd.

EBS had min­der moei­te om zich voor de eind­strijd te plaat­sen. De stroom­le­ve­ran­cier was de Su­ri­naam­se Lucht­vaart Maat­schap­pij ge­mak­ke­lijk de baas. De eind­stand werd 49-26.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.