West­brook in voet­spo­ren Ab­dul-Jab­bar

Times of Suriname - - SPORT -

BASKETBAL - Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der-ve­det­te Rus­sell West­brook heeft NBA­ge­schie­de­nis ge­schre­ven door de eer­ste ‹tri­ple-dou­ble› met min­stens vijf­tig pun­ten op het sco­re­bord te bren­gen sinds Ka­reem Ab­dul-Jab­bar in 1975.

De ster­spe­ler van Thun­der leid­de zijn team met in to­taal 51 pun­ten langs Phoe­nix Suns. Okla­ho­ma Ci­ty won aan de hand van West­brook met 113-110.

Met 51 pun­ten, 13 re­bounds en 10 as­sists kwam de 27-ja­ri­ge point gu­ard op al­le drie de on­der­de­len in de dub­be­le cij­fers, waar­mee hij aan de ei­sen voor een zo­ge­noem­de tri­ple-dou­ble vol­deed. Slechts twee spe­lers in de his­to­rie van de NBA com­bi­neer­den dat met een ho­ger pun­ten­aan­tal. Toch vond West­brook dat hij nog meer had kun­nen bij­dra­gen. “Ik had mijn me­de­spe­lers meer moe­ten ver­trou­wen en hen va­ker in stel­ling moe­ten bren­gen. Dat moet ik in het ver­volg be­ter doen, maar ge­luk­kig heb­ben we ge­won­nen.”

Coach Bil­ly Do­no­van nam het zijn uit­blin­ker ech­ter niet kwa­lijk dat hij soms iets te veel voor ei­gen suc­ces ging. “Hij is een van de bes­te spe­lers ter we­reld en ik heb er al­le ver­trou­wen in dat hij pun­ten op het bord kan bren­gen met zijn wor­pen. Ik wil juist dat hij het pro­beert.” Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der is het sei­zoen in de Wes­tern Con­fe­ren­ce goed be­gon­nen met twee over­win­nin­gen op rij. Eer­der werd ook Phi­l­a­delp­hia 76ers al op­zij ge­zet: 103-97. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.