Zaal­scheids­rech­ters­cur­sus FIFA ge­start

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - De Su­ri­naam­se Zaalvoetbal Bond is za­ter­dag van start ge­gaan met een nieu­we Futsal­scheids­rech­ters­cur­sus in de zaal van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. Aan de­ze cur­sus ne­men ze­ven­tien per­so­nen deel. Het gaat om een ver­kor­te cur­sus voor veld­voet­bal­scheids­rech­ters, die ook op­ge­leid wil­len wor­den tot zaal­voet­bal­scheids­rech­ters. De op­lei­ding duurt tot en met 2 no­vem­ber.

De cur­sis­ten zul­len de ko­men­de da­gen in­ten­sief ge­traind wor­den door Ed­ward Mar­co, in­struc­teur van de de Fé­dé­ra­ti­on In­ter­na­ti­o­na­le de Foot­ball As­so­ci­a­ti­on (FIFA). Mar­co is oud-pro­fes­si­o­neel ar­bi­ter en was lid van de scheids­rech­ters­com­mis­sie tij­dens het af­ge­lo­pen WK Fut­sal in Co­lom­bia.

Wal­do De­bis­a­run en An­dy Pi­reau zul­len na het ver­trek van Mar­co op­tre­den als park­tijk­be­ge­lei­ders voor de­ze groep scheids­rech­ters. De match com­mis­si­o­ners en hui­di­ge groep Futsal­scheids­rech­ters zul­len ook een re­fresh­ment-trai­ning (the­o­rie en prak­tijk) vol­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.