Ita­lië ge­trof­fen door zwaar­ste aard­be­ving in 35 jaar

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ITALIE - In het week­end is op­nieuw een zwa­re aard­be­ving ge­me­ten in het mid­den van Ita­lië. De aard­be­ving had een kracht van 6,5 op de schaal van Rich­ter, en is daar­mee de zwaar­ste in 35 jaar. Vol­gens de au­to­ri­tei­ten zijn meer­de­re ge­bou­wen in­ge­stort. Er zijn geen do­den ge­meld, wel zijn er en­ke­le ge­won­den.

Het epi­cen­trum van de aard­be­ving lag ten zuid­oos­ten van de Ita­li­aan­se stad Pe­rug­ia, in de buurt van de plek waar woens­dag twee be­vin­gen plaats­von­den. In het na­bij­ge­le­gen Nor­cia, dat eer­der ook al ge­trof­fen werd, is on­der meer de ba­si­liek in­ge­stort. Een ge­meen­te­func­ti­o­na­ris stelt dat het is ‘als­of de he­le stad is in­ge­stort’. De bur­ge­mees­ter van het plaats­je Us­si­ta ver­telt aan pers­bu­reau ASNA hoe rook­wol­ken de stra­ten van zijn stad­je vul­den. ‘Het is een ramp, het is een ramp. Ik sliep in mijn au­to en ik zag de hel.’ Ook Us­si­ta werd eer­der zwaar ge­trof­fen. De kans be­staat dat er de ko­men­de uren (zwaar­de­re) na­schok­ken plaats­vin­den. De au­to­ri­tei­ten waar­schu­wen men­sen hier re­ke­ning mee te hou­den. De Ita­li­aan­se pre­mier Mat­teo Ren­zi heeft zon­dag be­loofd al­le ver­woes­te hui­zen en ker­ken op­nieuw op te bou­wen. ‘Al­les dat ge­daan moet wor­den om de ge­bie­den te her­bou­wen, gaan we doen’, al­dus Ren­zi. De Paus heeft la­ten we­ten dat hij bidt voor de ge­trof­fen fa­mi­lies en voor de hulp­ver­le­ners ter plaat­se. Vol­gens Ita­lië-cor­res­pon­dent Jarl van der Ploeg was de aard­be­ving te voe­len van Tri­ës­te tot Na­pels, en zelfs in Bosnië. Ook in Ro­me was de be­ving goed te voe­len. ‘Lan­ger dan al­le vo­ri­ge’, al­dus Van der Ploeg. De me­tro is er uit voor­zorg stil­ge­legd. Waar eer­der 6,6 en 7,1 op de schaal van rich­ter werd ge­me­ten, is de kracht van de aard­be­ving naar be­ne­den bij­ge­steld door het Ita­li­aan­se meet­in­sti­tuut naar 6,5. Dit is zwaar­der dan de be­ving in Ama­tri­ce, waar­bij in au­gus­tus 300 men­sen om­kwa­men. De aard­be­ving van van­och­tend was één van de zwaar­ste in hon­derd jaar. Al­leen in 1980 werd een zwaar­de­re aard­be­ving ge­me­ten, die was 6,9 op de schaal van Rich­ter. Hier­bij kwa­men des­tijds 2.750 men­sen om het le­ven. In 1908 kwa­men bij een be­ving van 7,1 op de schaal van Rich­ter in de straat van Mes­si­na meer dan 75 dui­zend men­sen om het le­ven. Ita­lië is van­ouds het meest aar­be­vings­ge­voe­li­ge land van Zuid-Eu­ro­pa. Diep on­der de grond wringt de Afri­kaan­se aard­plaat zich al zo’n 50 mil­joen jaar lang on­der die van Eur­azië, met een snel­heid van 4 tot 10 mil­li­me­ter per jaar. On­der Ita­lië zit bo­ven­dien een soort uit­stul­ping van de Afri­kaan­se plaat, die on­der de Adri­a­ti­sche zee en gro­te stuk­ken van de Po-vlak­te loopt. Dat ge­draai en ge­wring aan de laars van Ita­lië leidt voort­du­rend tot aard­be­vin­gen: vaak in het zui­den, een en­ke­le keer in het noor­den, en nu weer in het cen­trum. De be­vin­gen van woens­dag von­den vlak na el­kaar plaats, en wa­ren 5,4 en 5,9 op de schaal van Rich­ter. ‘Uit­ein­de­lijk is de si­tu­a­tie niet zo ramp­za­lig als we op het eer­ste mo­ment had­den kun­nen den­ken, ge­zien de om­vang van de be­vin­gen’, zei Dar­vi­ri­zo Cur­cio, het hoofd van de bur­ger­be­scher­ming, in de nacht van don­der­dag op vrij­dag op een pers­con­fe­ren­tie. ‘En­ke­le ge­won­den en veel pa­niek.’ (Volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.