Pi­ra­ten­par­tij IJs­land wint ze­tels Co­a­li­tie nog on­ze­ker

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IJS­LAND - IJs­land ging in het week­end naar de stem­bus en de IJs­land­se Pi­ra­ten­par­tij ste­vent in de tus­sen­tijd­se pei­lin­gen af op een flink aan­tal nieu­we ze­tels. Met bij­na 80 pro­cent van de stem­men ge­teld krijgt de door hac­kers en an­ti-au­teurs­recht­ac­ti­vis­ten op­ge­rich­te Pi­ra­ten­par­tij er zo’n 6 ze­tels bij en komt daar­mee op 9 ze­tels.

De door Bir­git­ta Jóns­dót­tir ge­leid­de Pi­ra­ten­par­tij had meer stem­men moe­ten bin­nen­sle­pen om met an­de­re op­po­si­tie­par­tij­en de par­le­ments­ver­kie­zin­gen van IJs­land te win­nen. Mo­men­teel staat de­ze co­a­li­tie van vier par­tij­en op 28 ze­tels, wat nog niet de helft is van het 63 ze­tels tel­len­de par­le­ment. Dat geldt ook voor de hui­di­ge co­a­li­tie in IJs­land, die in de tus­sen­tijd­se pei­lin­gen even­eens op 28 ze­tels staat. De Pro­gres­sie­ve Par­tij ver­liest flink, naar ver­wach­ting le­vert de par­tij zo’n 12 ze­tels in en blijft op 7 ze­tels ste­ken. De groot­ste re­ge­ren­de par­tij, de On­af­han­ke­lij­ke Par­tij, die met 20 ze­tels re­geert, krijgt er toch nog een ze­tel bij en komt op 21 ze­tels.

De Ice­land Mo­ni­tor, de web­si­te die de ver­kie­zin­gen op IJs­land volgt, laat zien dat de ze­ven­de gro­te IJs­land­se par­tij, Re­ge­ne­ra­ti­on, het ver­schil kan ma­ken. De par­tij is nieuw en heeft van niets in­eens 7 ze­tels we­ten te be­ha­len. Zo­wel de re­ge­ren­de par­tij­en als de Pi­ra­ten­co­a­li­tie heb­ben die extra ze­tels no­dig om te kun­nen re­ge­ren.

(AD.NL)

Par­tij­lei­der van de Pi­ra­ten, Bir­git­ta Jóns­dót­tir tij­dens de uit­sla­gen. (Foto: AFP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.