Pre­mier Ser­vië in vei­lig­heid ge­bracht na wa­pen­vondst

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SERVIE - De po­li­tie in Ser­vië heeft pre­mier Aleksandar Vu­cic en zijn fa­mi­lie ‘in vei­lig­heid ge­bracht’ na de vondst van wa­pens vlak­bij zijn wo­ning, net bui­ten Bel­gra­do. In de strui­ken rond zijn huis werd on­der meer een ra­ket­wer­per ge­von­den, zei de mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Ne­boj­sa Ste­fa­no­vic. Vol­gens Ste­fa­no­civ was de lo­ca­tie ‘ide­aal’ voor een moord­aan­slag. Dat was op een plek bij een kruis­punt waar nor­maal ge­spro­ken de co­lon­ne met de pre­mier lang­za­mer rijdt als hij op weg is naar huis. De vondst werd in het week­end ge­daan na een tip die bin­nen­kwam bij de po­li­tie. Naast de ra­ket­wer­per la­gen er hand­gra­na­ten en mu­ni­tie voor een sluip­schut­ter. Mi­nis­ter Ste­fa­no­vic zei te vrezen voor de vei­lig­heid van Vu­cic. Hij zei dat het niet de eer­ste keer was dat er een aan­slag werd voor­be­reid op de mi­nis­ter-pre­si­dent, maar hij gaf daar­over ver­der geen de­tails prijs.

De eer­ste de­mo­cra­tisch ge­ko­zen pre­mier van Ser­vië, Zo­ran Djin­djic, werd in maart 2003 dood­ge­scho­ten door een sluip­schut­ter. Dat ge­beur­de voor het hoofd­kwar­tier van de re­ge­ring in het cen­trum van Bel­gra­do. (Volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.