Nieu­we ‘zui­ve­rings­ron­de’ Tur­kije Tien­dui­zend amb­te­na­ren ont­sla­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - In een nieu­we gro­te ont­slag­ron­de van de Turk­se re­ge­ring zijn op­nieuw tien­dui­zend amb­te­na­ren ont­sla­gen. Vol­gens de Turk­se re­ge­ring zou­den de­ze per­so­nen ban­den heb­ben met de Gülen­be­we­ging.

De uit Tur­kije ver­ban­nen Fet­hul­lah Gülen wordt door de Turk­se re­ge­ring ge­zien als het brein ach­ter de mis­luk­te coup van ju­li dit jaar. Sinds de­ze zo­mer wor­den op gro­te schaal aan­han­gers van de pries­ter ver­volgd. On­ge­veer hon­derd­dui­zend le­ra­ren, po­li­tie­agen­ten, sol­da­ten en amb­te­na­ren ver­lo­ren al hun baan. Daar­naast zijn vijf­tien me­dia­be­drij­ven ge­slo­ten, voor­na­me­lijk in het Koer­di­sche ge­bied van Tur­kije. Ruim twaalf­dui­end po­li­tie­agen­ten zit­ten thuis. Rec­to­ren van uni­ver­si­tei­ten wor­den te­gen­woor­dig aan­ge­we­zen door de Turk­se pre­si­dent Er­do­gan zelf. De re­ge­ring richt in het he­le land ‘cri­sis­cen­tra’ in om fou­ten te cor­ri­ge­ren die wor­den ge­maakt in het on­der­zoek naar de coup­ple­gers. Men­sen die ‘me­nen ten on­rech­te be­schul­digd te wor­den’ kun­nen daar ver­haal ha­len, al­dus pre­mier Bi­na­li Yil­di­rim. De re­ge­ring be­seft dat ‘hon­derd pro­cent pre­ci­sie’ in het on­der­zoek niet mo­ge­lijk is. ‘Als er iets ver­keerd gaat, zul­len we daar naar kij­ken.’ De Ame­ri­kaan­se re­ge­ring heeft al­le fa­mi­lie­le­den van het per­so­neel van de Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­de in Istan­bul op­ge­roe­pen naar huis te gaan. Al­leen per­so­neel mag nog in Tur­kije blij­ven. Vol­gens de re­ge­ring is dit om de toe­ge­no­men ter­ro­ris­ti­sche drei­ging.

In het week­end liet Er­do­gan nog we­ten dat de re­ge­ring be­zig is met een weets­voor­stel om de dood­straf op­nieuw in te voe­ren. ‘Ik denk dat het par­le­ment met de wet zal in­stem­men en dat ik, als ik hem voor­ge­legd krijg, hem zal on­der­te­ke­nen’, al­dus het staats­hoofd in een toe­spraak in Istan­bul. Het Turk­se par­le­ment schrap­te de dood­straf in 2004 tij­dens de voor­be­rei­din­gen op de on­der­han­de­lin­gen met de EU over toe­tre­ding. De Unie heeft al la­ten we­ten dat over­leg met­een te stop­pen als Tur­kije de straf weer in­voert.

(Volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.