Tips voor een jon­ge huid

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Eeu­wig jong blij­ven… dat wil­len we al­le­maal. En de tech­nie­ken om ou­der­doms­ver­schijn­se­len te be­strij­den zijn steeds ge­a­van­ceer­der. Steeds va­ker wordt de hulp van art­sen en es­the­ti­sche chi­rur­gen in­ge­roe­pen om huid­ver­ou­de­ring te­gen te gaan of te ver­tra­gen. Bo­tox­be­han­de­lin­gen, si­li­co­nen, li­po­suc­tie… Het lijkt wel of de­ze mid­de­len in plaats van ‘ul­ti­mum re­me­di­um’ (het laat­ste red­mid­del) het eni­ge red­mid­del zijn. Niets is min­der waar, want ook crè­mes en ‘tra­di­ti­o­ne­le’ schoon­heids­be­han­de­lin­gen zijn steeds ge­a­van­ceer­der en ef­fi­ci­ën­ter. Van­daag de dag kun je hier­mee op­ti­ma­le re­sul­ta­ten be­rei­ken zon­der dat je nu di­rect on­der het mes moet! Het be­lang­rijk­ste is dat je de juis­te pro­duc­ten en be­han­de­lin­gen voor jouw huid vindt. Van­daag de dag ligt de ge­mid­del­de le­vens­duur ho­ger dan vroe­ger. Ook het aan­tal ja­ren dat we wer­ken is sterk toe­ge­no­men. Een vrouw die op haar zes­tig­ste werkt, is geen uit­zon­de­ring meer. Dit be­te­kent dat on­ze huid lan­ger mee moet. Met na­me rond de leef­tijd van 45-50 jaar be­gin­nen we de te­ke­nen van het voor­bij­gaan van de ja­ren te zien. Maar meer nog dan het voor­bij­gaan van de ja­ren, zor­gen voor­al ex­ter­ne fac­to­ren voor een (vroeg­tij­dig) ver­ou­der­de huid. In het laat­ste de­cen­ni­um heb­ben we het voor­al over één van de erg­ste vij­an­den van on­ze huid ge­had: de zon. De af­ge­lo­pen ja­ren heb­ben we ge­leerd hoe we ons te­gen de scha­de­lij­ke in­vloe­den van uva en uvb­stra­ling kun­nen be­scher­men. We zijn ons be­wust van de scha­de­lij­ke ef­fec­ten van de zon op de huid en we we­ten hoe we er­mee om moe­ten gaan. We mij­den de mid­dag­uren en ge­brui­ken an­ti-zon­ne­brand­crè­mes. Er be­staat een al­ge­meen be­wust­zijn, een ‘zon­ne­cul­tuur’. Maar we on­der­schat­ten nog de scha­de­lij­ke in­vloe­den van een an­de­re vij­and waar­over we tot voor kort ei­gen­lijk nau­we­lijks iets hoor­den: mi­li­eu­ver­vui­ling. Ei­gen­lijk be­gint zich nu pas lang­zaam een cul­tuur rond dit item te vor­men. We we­ten al­le­maal dat mi­li­eu­ver­vui­ling (met na­me lucht­ver­vui­ling) slecht is voor ons li­chaam (denk aan ast­ma, aan steeds va­ker voor­ko­men­de al­ler­gie­ën). Maar niet al­leen tast mi­li­eu­ver­vui­ling on­ze ge­zond­heid aan, we wor­den er ook niet mooi­er op! De con­stan­te bloot­stel­ling aan mi­li­eu­ver­vui­ling leidt tot een ver­snel­ling van het ver­ou­de­rings­pro­ces. Daar­om moe­ten we on­ze huid ook te­gen de­ze ex­ter­ne fac­tor goed be­scher­men. Om on­ze huid te be­scher­men te­gen scha­de­lij­ke ex­ter­ne fac­to­ren is het van be­lang om de juis­te pro­duc­ten die ge­schikt zijn voor on­ze huid te ge­brui­ken. Hoe ou­der we zijn hoe be­lang­rij­ker de ver­zor­ging van on­ze huid. Al­ler­eerst is het van be­lang om je huid te be­scher­men te­gen de zon. Ga daar­om nooit naar bui­ten zon­der een crè­me met een be­scher­mings­fac­tor. De huid moet bo­ven­dien voort­du­rend goed ge­hy­dra­teerd wor­den met een voch­tin­bren­gen­de crè­me, ze­ker na de zo­mer. Dit om rim­pels te voor­ko­men of te ver­va­gen. Ook al is uit een re­cent on­der­zoek ge­ble­ken dat niet rim­pels maar vee­leer het ver­lies aan ‘com­pact­heid’ van de huid ‘schoon­heids­pro­bleem num­mer 1’ is. Niet al­tijd wor­den rim­pels als ne­ga­tief er­va­ren. Rim­pels ge­ven een in­di­ca­tie van on­ze ‘rijp­heid’, van on­ze le­vens­er­va­ring en le­vens­wijs­heid. Ze kun­nen ons ge­zicht meer ‘ka­rak­ter’ ge­ven. Het ver­lies van com­pact­heid van de huid daar­en­te­gen zorgt voor een ver­moeid en ge­te­kend ge­zicht. In de loop der ja­ren wordt de huid slap­per en daar­door ‘ver­va­gen’ de oor­spron­ke­lij­ke vor­men. On­ze uit­druk­king ver­an­dert. We zien er ou­der uit. Dit ‘ver­slap­pings­pro­ces’ be­gint al op jon­ge leef­tijd, als we 28, 30 jaar zijn, en hangt met na­me af van ex­ter­ne fac­to­ren.

Het is aan te ra­den om in ie­der ge­val van­af je der­tig­ste al­tijd een dag­crè­me te ge­brui­ken (al­leen al om je huid te be­scher­men te­gen de ex­ter­ne fac­to­ren waar­aan de­ze in de loop van de dag wordt bloot­ge­steld). Is de huid nog re­la­tief jong dan hoeft nog geen nacht­crè­me ge­bruikt te wor­den. Als we het over een jon­ge huid heb­ben, be­doe­len we een huid met wei­nig rim­pels, wei­nig lij­nen en een over­we­gend glim­men­de (en dus vet­te) huid. Ver­geet ook de huid van je hals niet! Be­hal­ve je ge­zichts­huid on­der­gaat ook de huid van je hals in de loop der tijd ver­an­de­rin­gen die je er niet mooi­er op ma­ken. De struc­tuur van de­ze hals/nek is heel ge­voe­lig. Ten eer­ste is de huid van on­ze hals min­der rijk aan se­bum­klie­ren dan je ge­zichts­huid. De se­bum­pro­duc­tie ligt daar­door op een la­ger ni­veau en de huid is dus min­der be­schermd. Ver­der heeft on­ze hals een zwaar ge­wicht te tor­sen: ons hoofd! Tot slot (ga dit ook eens bij je­zelf na!) zijn we vaak ge­neigd om de huid van on­ze hals te ver­waar­lo­zen. Hoe vaak sme­ren we on­ze ge­zichts­huid niet in maar slaan we on­ze hals – uit ge­mak – over?

Ook de huid rond on­ze ogen heeft het zwaar te ver­du­ren. Je kunt de huid rond je ogen het bes­te al van­af je twin­tig­ste ver­zor­gen met een spe­ci­a­le oog­crè­me. Dit is met na­me van be­lang als je op (een slecht ge­ven­ti­leerd) kan­toor voor de com­pu­ter werkt, ver­sto­ken van na­tuur­lijk (dag) licht. On­der de­ze om­stan­dig­he­den is een oog­crè­me/-gel een ab­so­lu­te must. Ei­gen­lijk is een gel be­ter dan een crè­me, want een gel trekt snel­ler in de huid. Je kunt je dus di­rect na het op­bren­gen op­ma­ken. An­ders dan je zou den­ken, is het met na­me van be­lang om ’s mor­gens de huid rond je ogen te ver­zor­gen. Breng je ’s avonds oog­crè­me aan dan zou dit wel eens ‘te zwaar’ voor je huid kun­nen zijn. Juist ge­du­ren­de de nacht is de huid in be­we­ging. Je zou dit na­tuur­lij­ke pro­ces kun­nen ver­sto­ren en ver­moei­de, ge­zwol­len ogen kun­nen het ge­volg zijn. Zorg er ver­der voor dat je al­tijd een spe­ci­aal oog­pro­duct ge­bruikt. De huid rond je ogen is im­mers veel dun­ner en ge­voe­li­ger dan de rest van je ge­zichts­huid. Ver­der is het van be­lang om de huid goed schoon te hou­den (we kun­nen dit niet ge­noeg zeg­gen!). Rei­nig je huid daar­om in ie­der ge­val ’s avonds goed (ge­bruik daar­voor een mild pro­duct). Je ver­wij­dert hier­mee vuil en smog die zich in de loop van de dag op je huid heb­ben vast­ge­zet. Wil je het hele­maal vol­gens het boek­je doen, dan maak je rond de sei­zoens­wis­se­ling een af­spraak met de schoon­heids­spe­ci­a­lis­te voor een ge­zichts­be­han­de­ling. Tij­dens zo’n be­han­de­ling wordt de huid gron­dig ge­rei­nigd en wor­den even­tu­e­le zwar­te punt­jes (mee-eters) op ver­ant­woor­de wij­ze ver­wij­derd. We zijn dus in staat om ou­der­doms­ver­schijn­se­len van de huid ade­quaat te be­strij­den of in ie­der ge­val te ver­tra­gen, zon­der dat we daar­voor in­grij­pen­de, kost­ba­re en vaak ook ris­kan­te in­gre­pen moe­ten on­der­gaan. Het al­ler­be­lang­rijk­ste is dat je de juis­te pro­duc­ten kiest en de­ze tij­dig aan­wendt. Laat je, als je zelf niet weet wat goed voor je is, ad­vi­se­ren door je schoon­heids­spe­ci­a­lis­te of door de des­kun­di­ge in de par­fu­me­rie, of door je huis- of huid­arts. (Tren­dysty­le.net/foto: ima­ges.men­tal­floss.com)

Als je rond het mid­dag­uur wat bo­ter­ham­men weg­werkt ach­ter de com­pu­ter, ben je eer­der ge­neigd om meer te eten en la­ter op de dag meer te snac­ken. Je bent niet ge­fo­cust op wat je bin­nen­krijgt om­dat je veel meer be­zig bent met wat er op je scherm ge­beurt. Je aan­dacht ligt niet bij de maal­tijd. Weet jij nog wat voor brood­je je gis­te­ren hebt ge­ge­ten? Bo­ven­dien eten men­sen die pau­ze hou­den aan hun bu­reau snel­ler en ge­jaag­der dan men­sen die hun brood­je er­gens an­ders op­eten. Dit is niet goed voor je spijs­ver­te­ring. Als je de tijd neemt om te kau­wen, neemt je li­chaam de voe­dings­stof­fen veel be­ter op.

Een pau­ze die je ach­ter je com­pu­ter door­brengt, kun je ei­gen­lijk geen pau­ze noe­men. Als er een mail­tje bin­nen­komt, zit jij klaar om ‘m te le­zen. En nu je toch be­zig bent, kun je ‘m ook ge­lijk even be­ant­woor­den. Als er wordt ge­beld, neem je de te­le­foon op. Je bent im­mers in de buurt. Hier­door blijf je tij­dens het eten alert en is er geen mo­ment dat je, je werk­dag on­der­breekt. Je werkt na­me­lijk ge­woon door. Werk­ne­mers die Er zit­ten meer bac­te­ri­ën op een toet­sen­bord dan op een toi­let­bril. Sa­men met al­le an­de­re mi­cro­sco­pisch klei­ne beest­jes op je com­pu­ter­muis, te­le­foon, bu­reau­stoel, pen­nen en pot­lo­den vor­men zij een heel gro­te bron van bac­te­ri­ën op je bu­reau. Som­mi­ge bac­te­ri­ën wor­den door jou en je col­le­ga’s ver­spreid. Door te Nie­mand kan zich de he­le dag con­cen­tre­ren. Een pau­ze is no­dig om pro­duc­tief te blij­ven, want wer­ken le­vert ener­gie op, maar kost ook ener­gie. Na twee uur neemt je con­cen­tra­tie al af. Je merkt dan dat je fou­ten gaat ma­ken en dat het werk zwaar­der is. Door even er­gens an­ders te zit­ten, kom je vaak tot nieu­we in­zich­ten en goe­de idee­ën. Dat geeft ener­gie, (MSN.COM/foto: www.ca­na­di­an­bu­si­ness.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.