Waar­om je fruit zou moe­ten eten

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Fruit, hoe­wel het door veel men­sen licht wordt ge­no­men of, er­ger nog, als van­zelf­spre­kend wordt be­schouwd, biedt enor­me voor­de­len voor de ge­zond­heid. Het zit boor­de­vol vi­ta­mi­nes en mi­ne­ra­len die een cru­ci­a­le rol spe­len bij het ga­ran­de­ren van een op­ti­ma­le ge­zond­heid en er­voor zor­gen dat je li­chaam goed is uit­ge­rust voor de lan­ge ter­mijn. De vi­ta­mi­nen en mi­ne­ra­len die we bin­nen­krij­gen via fruit zor­gen er­voor dat het li­chaam goed func­ti­o­neert. Dus je zou fruit echt da­ge­lijks moe­ten eten. vruch­ten te eten. Als je je han­den kunt leg­gen op bi­o­lo­gisch ge­teeld fruit, dan is dat nog be­ter. Als je last hebt van huid­aan­doe­nin­gen, zo­als ec­zeem, pso­ri­a­sis of een slech­te haar­groei, dan kan fruit enorm hel­pen. kan­ker. Als je last hebt van ast­ma kun­nen ap­pels ver­lich­ting ge­ven. Ap­pels hel­pen ook bij het ver­la­gen van het ge­wicht.

• Peer

Pe­ren zit­ten boor­de­vol ve­zels, vi­ta­mi­ne C, E en B2. Ze be­vat­ten ook ko­per en ka­li­um. Als je een hoog cho­les­te­rol­ge­hal­te hebt, eet dan el­ke dag pe­ren, om­dat de pec­ti­ne en ve­zels in pe­ren je cho­les­te­rol­ge­hal­te zul­len ver­la­gen, waar­door be­roer­tes en an­de­re hart­kwa­len wor­den voor­ko­men. De mees­te art­sen schrij­ven pe­ren voor aan zui­ge­lin­gen, om­dat ze er be­kend om staan hy­po­al­ler­geen te zijn. • Drui­ven

Drui­ven hel­pen pro­ble­men met de spijs­ver­te­ring te be­strij­den, zo­als in­di­ges­tie en con­sti­pa­tie. Als je je de he­le tijd moe voelt, eet dan el­ke dag een aan­tal drui­ven en dan zul je je al snel be­ter gaan voe­len. Drui­ven hel­pen ook bij nier­stoor­nis­sen en oog­pro­ble­men. Wel­ke voe­dings­stof­fen zit­ten er in drui­ven? Ze be­vat­ten ve­le vi­ta­mi­nen en mi­ne­ra­len, zo­als cal­ci­um, se­le­ni­um, fos­for, ij­zer, ka­li­um en mag­ne­si­um. (Ar­ga­nolie.eu/foto: www.car­lagol­den­well­ness.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.