Oe­kra­ïen­se man ver­an­dert naam en heet nu iPho­ne 7

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een man in Oe­kra­ï­ne heeft zijn naam of­fi­ci­eel ver­an­derd in de hoop een mo­bie­le te­le­foon te win­nen. Olexan­der Tu­rin heet daar­om sinds kort iPho­ne Sim.

Een elek­tro­ni­ca­win­kel in Oe­kra­ï­ne had een gra­tis iPho­ne mo­del 7 be­loofd aan de eer­ste vijf men­sen die hun naam zou­den wij­zi­gen. De 20-ja­ri­ge Olexan­der deed een snel re­ken­som­me­tje: een nieu­we smartpho­ne is te koop van­af 800 eu­ro ter­wijl een for­me­le naams­wij­zi­ging nog geen 2 eu­ro kost. De keu­ze was snel ge­maakt. Nu is zijn voor­naam niet meer Olexan­der maar iPho­ne en zijn ach­ter­naam niet meer Tu­rin maar Cim. Uit­ge­spro­ken als Sim is dat Oe­kra­ïens voor ze­ven.

IPho­nes fa­mi­lie­le­den re­a­geer­den aan­van­ke­lijk ge­schokt op de be­slis­sing. Zijn zus Te­ty­a­na zegt dat het las­tig te ac­cep­te­ren was en moei­lijk om te geloven dat het echt waar is. Maar la­ter ver­an­der­de ze van me­ning: ‘Ie­der­een op de­ze we­reld is op zoek naar een ma­nier om uniek te zijn. Waar­om niet op de­ze ma­nier?’ Vrij­dag heeft iPho­ne Sim zijn gra­tis te­le­foon op­ge­haald. Te­gen de pers zegt hij dat hij zijn naam mis­schien weer te­rug ver­an­dert als hij kin­de­ren krijgt.

(AD.NL/foto: www.10dai­ly­things.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.