Per­so­neel Stivo­ki nog steeds zon­der geld

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Het per­so­neel van de Stich­ting voor het Kind (Stivo­ki) zit nog steeds zon­der geld. De wer­kers zijn van­af au­gus­tus niet uit­be­taald. Rob­by Naaren­dorp, voor­zit­ter van de bond bij de stich­ting, vraagt zich af of het een po­li­cy van de re­ge­ring is om te­hui­zen te slui­ten, doe­lend op Sti­ge­su die ook drin­gend een in­jec­tie van de re­ge­ring vraagt, om niet te ver­zui­pen.

Mur­win Du­bois, voor­zit­ter van het stich­tings­be­stuur, zegt dat er van­daag een ge­sprek plaats­vindt met een ver­te­gen­woor­di­ging van het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken. “Mo­ge­lijk zal er na dit ge­sprek meer dui­de­lijk­heid zijn over de­ze kwes­tie”, zegt Du­bois. De bond voelt zich als be­lang­heb­ben­de over­ge­sla­gen. Naaren­dorp zegt dat het mi­nis­te­rie al­leen met het stich­tings­be­stuur com­mu­ni­ceert. “Nie­mand die wat zegt, je botst steeds te­gen een blin­de muur.” Het per­so­neel heeft nu al lan­ger dan een maand het werk vol­le­dig neer­ge­legd. Het per­so­neel kan het niet lan­ger vol­hou­den, daar­om maakt het vol­gens de bonds­voor­zit­ter da­ge­lijks con­tact. Toen de uit­be­ta­ling uit­bleef, be­sloot het per­so­neel te stop­pen met de dienst. In af­wach­ting van de uit­be­ta­ling is het te­huis, dat sek­su­eel mis­bruik­te kin­de­ren op­vangt, ge­slo­ten. De bond tast in het duis­ter en hoopt snel ant­woord op vra­gen te krij­gen. Noch het be­stuur, noch het mi­nis­te­rie heeft vol­gens Naaren­dorp een pas­klaar ant­woord kun­nen ge­ven op de vraag wan­neer het per­so­neel over zijn geld zal be­schik­ken en welk lot de­ze groep te wach­ten staat. MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.