Schoon­maak- en be­wa­kings­be­drij­ven ne­men af­wach­ten­de hou­ding aan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De schoon­maak­en be­wa­kings­be­drij­ven, die dien­sten ver­le­nen aan het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur zul­len tot de­cem­ber de kat uit de boom kij­ken. De on­der­ne­mers heb­ben, ge­zien het feit dat on­der­wijs­mi­nis­ter Ro­bert Pe­neux heeft aan­ge­ge­ven dat er al­les aan wordt ge­daan om de ach­ter­stand in te lo­pen, en dat het slechts een kwes­tie van tijd is, er­van af­ge­zien om de­ze maand de­fi­ni­tief te stop­pen, zegt Kris­h­na Ba­dal di­rec­teur van een van de se­cu­ri­ty­be­drij­ven aan de krant. In de­cem­ber 2015 zijn de con­trac­ten voor 2016 stil­zwij­gend ver­lengd. Door het mi­nis­te­rie werd op 30 de­cem­ber 2015 we­der­om be­loofd al­le be­ta­lings­ach­ter­stan­den in het eer­ste kwar­taal van 2016 te zul­len weg­wer­ken. Ech­ter is dit niet ge­beurd.

Nu wordt er vol­gens mi­nis­ter Pe­neux ge­werkt aan het in or­de ma­ken van de con­trac­ten, zo­dat de re­ke­nin­gen in­ge­diend kun­nen wor­den. Ba­dal geeft aan dat de be­drij­ven al en­ke­le maan­den geen op­ti­ma­le dien­sten ver­le­nen. In af­wach­ting op wat de mi­nis­ter be­loofd heeft, zul­len de be­drij­ven nog even door­gaan, zegt hij. In­dien er ui­ter­lijk de­cem­ber geen schot in de zaak komt, zul­len de be­drij­ven in ja­nu­a­ri de­fi­ni­tief stop­pen. De schoon­maak- en be­wa­kings­be­drij­ven moe­ten voor bij­kans acht­tien maan­den uit­be­taald wor­den en heb­ben in to­taal on­ge­veer twaalf­hon­derd me­de­wer­kers in dienst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.