Taxi­chauf­feur be­roofd na aan­rij­ding

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Twee ro­vers heb­ben gis­ter­och­tend aan de Zwar­ten­ho­ven­brugs­traat, ter hoog­te van de Prin­sen­straat, na een aan­rij­ding een taxi­chauf­feur be­roofd. De chauf­feur ver­telt aan de krant dat hij over de Zwar­ten­ho­ven­brugs­traat reed, toen een brom­fiets waar­op twee man­nen za­ten, zijn weg door­kruis­te met als ge­volg een aan­rij­ding.

De brom­fiet­ser en zijn duo­rij­der kwa­men te val­len, maar lie­pen geen let­sel op. De taxi­chauf­feur zegt dat hij was uit­ge­stapt en de po­li­tie had ge­beld over de aan­rij­ding. Hij keek daar­na naar de scha­de aan zijn wa­gen. Vol­gens hem was de brom­fiets on­der de au­to be­land. Een van de man­nen haal­de de brom­fiets weg. Hij ging daar­mee naar de kant en pro­beer­de die te star­ten. De be­na­deel­de hield hem nog voor om niet weg te rij­den, want de po­li­tie was al ge­meld. In de tus­sen­tijd stond hij met zijn rug naar de an­de­re man, die ver­moe­de­lijk de au­to­sleu­tel wist weg te ne­men. Toen het slacht­of­fer zich om­keer­de, stond de an­de­re man met een wa­pen voor hem. Hij moest zijn geld af­staan. De chauf­feur ging in zijn au­to en pak­te zijn tas waar­uit hij de op­brengst van de taxi­rit­ten aan de da­ders af­stond. De ro­vers vroe­gen naar meer geld, maar de chauf­feur hield hen voor dat niet te heb­ben. Hij werd met het wa­pen be­dreigd. Vol­gens het slacht­of­fer vroeg hij zich­zelf wel af hoe te han­de­len, maar hij be­sloot zich niet te ver­zet­ten te­gen de cri­mi­ne­len. De ro­vers re­den ver­vol­gens weg op de brom­fiets. Ze na­men ook een kop­lamp, die op de weg was ge­val­len na de aan­rij­ding, weg. De be­na­deel­de zegt dat hij in eer­ste in­stan­tie dacht dat de man­nen de brom­fiets start­ten om weg te rij­den uit vrees voor de po­li­tie, om­dat ze mo­ge­lijk geen brom­fiets­pa­pie­ren zou­den heb­ben of een ge­sto­len brom­fiets bij zich had­den. Hij ver­moedt dat de brom­fiets van mis­drijf af­kom­stig was, want hij heeft geen sleu­tel bij de ro­vers ge­zien. Hij merkt op dat een van de man­nen de brom­fiets ging du­wen om die te la­ten star­ten.

Ook ver­moedt hij dat de da­ders op­zet­te­lijk de aan­rij­ding heb­ben ver­oor­zaakt om hem te kun­nen be­ro­ven. Het valt hem op dat zijn au­to­sleu­tel is mee­ge­no­men, waar­door hij de ach­ter­vol­ging niet kon in­zet­ten. De be­na­deel­de werkt over­dag en in de avond om eer­lijk zijn brood te ver­die­nen. Hij vindt het erg dat ro­vers hem heb­ben be­roofd. Vol­gens hem was het rond 03.24 uur toen de brom­fiet­sers de aan­rij­ding heb­ben ver­oor­zaakt.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.