Ka­balebo wordt mi­li­eu­vrien­de­lijk ge­maakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SIPALIWINI - Een spe­ci­a­le com­mis­sie be­staan­de uit amb­te­na­ren van het dis­tricts­com­mis­sa­ri­aat Ka­balebo en een af­de­ling van Open­ba­re Wer­ken (OW) is vrij­dag be­zig ge­weest om af­val­bak­ken te plaat­sen in Apoe­ra en om­ge­ving. Het doel van dit pro­ject is het cre­ë­ren van een schoon mi­li­eu, ten­ein­de het toe­ris­me in het ge­bied te be­vor­de­ren. Op ver­schil­len­de stra­te­gi­sche plek­ken wor­den de af­val­bak­ken ge­plaatst. De­ze zijn ver­vaar­digd door de Aan­ne­mings­maat­schap­pij Bai­ta­li. Aan dit pro­ject heb­ben ook Gr­een­heart Su­ri­na­me en het Aan­ne­mings­be­drijf Rag­hoe­bar­sing mee­ge­werkt. In de vuil­nis­bak­ken kun­nen plas­tic en pa­pier­vuil ge­gooid wor­den. Ook blik­ken kun­nen er­in. Ze zijn dus­da­nig ver­vaar­digd dat bur­gers geen grof­vuil er­in kun­nen doen. Ka­pi­tein Car­lo Le­wis van Apoe­ra zegt dat dit pro­ject ze­ker zal sla­gen. Hij merkt op dat de eer­ste dag al zicht­baar was dat bur­gers hun vuil de­po­neer­den in de vuil­nis­bak­ken. Er was ook een sport­ac­ti­vi­teit op het veld van Apoe­ra. Hier wa­ren de bur­gers ge­mo­ti­veerd hun vuil in de ton te doen. Dit heb­ben zij ook ge­daan. Le­wis juicht dit ini­ti­a­tief toe.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.