Breed front te­gen du­re kan­ker­me­di­cij­nen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

PA­RIJS - Mi­nis­ter Schip­pers (Volks­ge­zond­heid) pleit voor een breed front te­gen du­re kan­ker­me­di­cij­nen. Ze wil dat kan­ker­be­strij­dings­or­ga­ni­sa­ties, pa­ti­ën­ten­groe­pen, ken­nis­in­stel­lin­gen en art­sen in­ter­na­ti­o­naal gaan sa­men­wer­ken. Die op­roep doet ze maan­dag tij­dens het World Can­cer Con­gress in Pa­rijs. Schip­pers pro­beert de lan­den van de EU al lan­ger op een lijn te krij­gen om zo ster­ker te staan te­gen­over de far­ma­ceu­ti­sche in­du­strie. Ze wil meer trans­pa­ran­tie over de prij­zen van me­di­cij­nen. Bij steeds meer men­sen wordt kan­ker ge­con­sta­teerd. In 1990 wa­ren dat er in ons land min­der dan 60.000, vo­rig jaar ging het al om 105.000 men­sen. De kans om de ziek­te te over­le­ven is flink toe­ge­no­men, maar de me­di­cij­nen wor­den ook steeds duur­der. Die kos­ten lij­ken vol­gens Schip­pers niet meer in ver­hou­ding te staan tot het on­der­zoek en de ont­wik­ke­ling van de ge­nees­mid­de­len.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.