Ser­gio Ag­üe­ro heel be­lang­rijk voor Ci­ty

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - De re­la­tie tus­sen Jo­sep Gu­ar­di­o­la en Ser­gio Ag­üe­ro leek in de af­ge­lo­pen we­ken be­hoor­lijk ver­slech­terd, maar de Span­jaard deed za­ter­dag toch weer een be­roep op zijn spits. Ag­üe­ro be­taal­de dat ver­trou­wen te­rug door twee keer te sco­ren in de wed­strijd te­gen West Brom­wich Al­bi­on en de twee knuf­fel­den na af­loop van de wed­strijd uit­voe­rig met el­kaar. Gu­ar­di­o­la was er dan ook snel bij om dui­de­lijk te ma­ken dat hij de Ar­gen­tijn niet had af­ge­schre­ven. “‘Dank je!’, dat zei ik te­gen hem. Zon­der hem kun­nen wij ons doel niet be­rei­ken, dat is on­mo­ge­lijk”, ver­tel­de de oe­fen­mees­ter aan de Dai­ly Mail. “Hij is een van de aar­dig­ste spe­lers waar ik mee ge­werkt heb. Het is al­tijd een ge­noe­gen om met aar­di­ge men­sen te wer­ken en Ser­gio is ver­re­weg een van de bes­ten, maar om hem te over­tui­gen moet hij ook ge­lo­ven hoe goed hij is en hoe­zeer wij hem no­dig heb­ben. Dat moet hij pro­be­ren. Als hij goed is, is al­les mo­ge­lijk voor het team.”

“Nooit eer­der in zijn loop­baan was hij agres­sief. Ik wil niet dat Ag­üe­ro ach­ter de cen­tra­le ver­de­di­gers aan gaat lo­pen, ik wil niet dat hij ho­ger gaat sprin­gen dan de ver­de­di­gers, ze zijn al­le­maal gro­ter dan hij is”, gaat Gu­ar­di­o­la ver­der. “Ik be­doel dat hij door moet heb­ben hoe be­lang­rijk hij voor ons is. Als hij blij is, is het he­le team na­tuur­lijk blij.”

(VZ)

Ser­gio Ag­üe­ro is heel be­lang­rijk voor Man­ches­ter Ci­ty en zon­der hem kun­nen we ons doel niet be­rei­ken, zegt trai­ner Jo­sep Gu­ar­di­o­la van de club. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.