Ga­reth Ba­le ge­luk­kig bij Re­al Ma­drid

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ga­reth Ba­le heeft gis­te­ren zijn nieu­we con­tract bij Re­al Ma­drid on­der­te­kend. 27-ja­ri­ge bui­ten­spe­ler staat nu tot me­dio 2022 on­der con­tract in Esta­dio Ber­na­béu. On­danks ge­ruch­ten over een ver­trek naar Man­ches­ter Uni­ted, koos Ba­le voor een zes­ja­rig con­tract bij zijn hui­di­ge werk­ge­ver.

“De re­den dat ik voor een der­ge­lij­ke lan­ge pe­ri­o­de heb bij­ge­te­kend is om­dat ik hier ge­luk­kig ben”, zei Ba­le gis­te­ren te­gen­over de Spaan­se me­dia. “Ie­der jaar voel ik me hier steeds meer op mijn ge­mak. Ik krijg de Spaan­se taal steeds be­ter on­der de knie en mijn fa­mi­lie heeft het hier goed. Ik heb de in­ten­tie om mijn con­tract hier uit te die­nen. Ik weet nog niet waar ik mijn loop­baan ga af­slui­ten, maar voor nu en de ko­men­de zes jaar ben ik ge­luk­kig bij Re­al Ma­drid. Ver­der dan dat kijk ik niet.”

Ba­le maak­te in 2013 voor hon­derd mil­joen eu­ro de over­stap van Tot­ten­ham Hot­spur naar Re­al Ma­drid. In zijn twee­de sei­zoen kreeg hij veel kri­tiek te ver­wer­ken, maar ant­woord­de vo­rig sei­zoen met ne­gen­tien doel­pun­ten in 31 wed­strij­den en de eind­ze­ge in de Cham­pi­ons Le­a­gue. “Het gaat er­om hoe je re­a­geert als het even te­gen­zit. Het zou mak­ke­lijk ge­weest zijn om mijn spul­len te pak­ken en te ver­trek­ken, maar je toont meer ka­rak­ter door te blij­ven en te vech­ten. Ik zal al­tijd vech­ten voor de­ze club”, al­dus Ba­le.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.