Vi­dya werkt nooit on­der druk

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Vi­dya Ba­lan heeft in haar ac­teer­car­ri­è­re suc­ces­sen en mis­luk­kin­gen ge­had. Na en­ke­le re­cen­te flops wacht het pu­bliek hoop­vol op haar eerst­vol­gend pro­ject: Ka­haani 2. In het bij­zon­der om­dat het eer­ste deel, dat in 2012 ver­scheen, een hit was. Vi­dya lijkt klaar te zijn voor Ka­haani 2. Vol­gens Dec­can Chro­ni­cle zei Vi­dya: “Ik werk nooit on­der druk. Ik pro­beer al­leen maar mijn best te doen voor el­ke film en el­ke rol. Hits en mis­luk­kin­gen zijn een es­sen­ti­eel on­der­deel van ons le­ven. We moe­ten hard wer­ken en goe­de re­sul­ta­ten ver­wach­ten.” Ge­sug­ge­reerd wordt dat de Te3n-ac­tri­ce een RAW-agent zal zijn in de film. Ze heeft ook en­ke­le ac­tie­scè­nes in de film, waar­in Ar­jun Ram­pal ook de hoofd­rol heeft. Over de ac­tie­scè­nes zegt Vi­dya: “Het was echt leuk om man­nen te slaan. Het was ge­wel­dig om met hen te vech­ten en de ac­tie­scè­nes te doen. Het was een boei­en­de er­va­ring om voor Ka­haani 2 de­ze scè­nes uit te voe­ren. Als ik op­nieuw een kans krijg, zou ik graag meer van der­ge­lij­ke ac­tie­vol­le rol­len wil­len doen.” Ka­haani 2 staat voor pre­mi­è­re op 2 de­cem­ber. De 37-ja­ri­ge ac­tri­ce wordt na­dien in Be­gum Jaan ge­zien. De pe­ri­o­de­dra­ma speelt zich af tij­dens de ver­de­ling van In­dia in 1947 en wordt ge­re­gis­seerd door Srijit Muk­her­ji. Vi­dya speelt de hoofd­rol, een bor­deel­houd­ster. De film is de adap­ta­tie van de 2015 Ben­gaal­se film Raj­k­a­hi­ni, die ook ge­re­gis­seerd werd door Srijit. (me­dia247.co.uk/fo­to: san­ta­ban­ta)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.