Sal­man Khan denkt nu aan zich­zelf

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Sal­man Khan start­te in 2014 met zijn ei­gen pro­duc­tie­be­drijf. Hij pro­du­ceer­de films als Dr. Cab­bie, Chil­lar Par­ty, He­ro en Ba­j­ran­gi Bha­ij­aan. De 50-ja­ri­ge su­per­ster geeft aan dat hij graag ook on­af­han­ke­lij­ke films wil pro­du­ce­ren, maar op dit mo­ment denkt hij even aan zich­zelf. “Ik zou graag on­af­han­ke­lij­ke films en film­ma­kers wil­len steu­nen. Maar op dit mo­ment steun ik me­zelf. Mocht er een pro­ject langs­ko­men als en het script is goed, dan zal ik er ze­ker over na­den­ken.” Sal­man Khan is mo­men­teel be­zig met de Bol­ly­wood­film Tu­be­light. Hij pre­sen­teert te­ge­lij­ker­tijd het tien­de sei­zoen van het tv-pro­gram­ma Big Boss. Vol­gens een be­richt van In­dia gaat Sal­man met zijn vol­gen­de film be­gin­nen na­dat hij de film­op­na­mes van Tu­be­light, die ge­re­gis­seerd wordt door Ka­bir Khan, heeft af­ge­rond. On­langs werd ge­zegd dat Sal­man be­na­derd is voor het der­de deel van de ac­tie­thril­ler Ra­ce 3. De film­ma­kers ont­ken­nen dit be­richt ech­ter en zeg­gen dat ze het leuk zou­den vin­den om met de Da­bangg-ster te wer­ken. “We heb­ben het script niet voor­ge­le­zen aan Sal­man. We moe­ten Ra­ce 3 be­spre­ken. Vol­gend jaar zul­len we be­slis­sen over de cas­ting en an­de­re de­tails van de film. De schrij­vers wer­ken aan het script. We heb­ben het ver­haal nog niet ge­hoord, dus we kun­nen niets over de cas­ting zeg­gen”, ver­tel­den de film­ma­kers aan PTI. Sal­man wordt la­ter sa­men met Ka­tri­na Kaif in Ti­ger Zin­da Hai ge­zien, een film van het pro­duc­tie­huis van Yash

Raj Films. (bol­ly­wood.nl/ in­to­day.in/fo­to: mid-day.com)

Chil­lar Par­ty

Box Of­fi­ce

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.