Mi­chael Bu­blé be­taal­de 100.000 dol­lar voor pro­duc­tie eer­ste lied­jes

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Mi­chael Bu­blé moest in het be­gin van zijn car­ri­è­re een pro­du­cent 100.000 dol­lar (91.000 eu­ro) be­ta­len per lied­je, om­dat de pro­du­cent het niet zag zit­ten om met hem te wer­ken. “Hij ver­tel­de dat mijn mu­ziek nooit zou ver­ko­pen.” Bu­blé wil­de per se zijn mu­ziek la­ten pro­du­ce­ren door Da­vid Fos­ter, die eer­der werk­te met Whit­ney Hous­ton en Cé­li­ne Di­on. Fos­ter zag het ta­lent van Bu­blé, maar dacht dat zijn mu­ziek nooit zou ver­ko­pen. Toch wil­de hij de zan­ger wel hel­pen voor een be­drag van 100.000 dol­lar per lied­je. “Daar­na zet­te hij me de deur uit met het idee dat hij mij nooit meer zou zien”, al­dus Bu­blé. De zan­ger ver­telt in een in­ter­view met de BBC hoe hij zich door het ho­ge be­drag niet liet ont­moe­di­gen en langs­ging bij ban­ken om in­ves­teer­ders te vin­den. “Toen ik te­rug­kwam in Los An­ge­les, ging ik langs bij hem, waar­op hij zei: ‘Wat wil je’. Ik ver­tel­de hem dat ik het geld had.” Vol­gens de 41-ja­ri­ge zan­ger had Fos­ter nooit ge­dacht dat Bu­blé te­rug zou ko­men. De twee maak­ten een lied­je, maar daar­na moest de zan­ger nog er­voor zor­gen dat zijn mu­ziek werd uit­ge­bracht. Bu­blé wil­de dat zijn mu­ziek werd on­der­ge­bracht bij War­ner Bros. “Ik denk dat ik nog nooit zo bang was. Ik liep de ka­mer bin­nen van Tom Whal­ley in Bur­bank, die te­gen mij zei: ‘Waar­om moe­ten we je te­ke­nen? We heb­ben al Frank Si­na­tra’.” “Toen ver­tel­de ik hem: ‘Met al­le res­pect, maar Si­na­tra is dood; laat niet zijn mu­ziek ook ster­ven’. Drie da­gen la­ter kreeg ik het be­richt dat ik was ge­te­kend.” Bu­blé ver­kocht we­reld­wijd al ruim 50 mil­joen al­bums. Hij bracht de­ze maand zijn nieuw al­bum No­bo­dy But Me uit. De zan­ger is vrij­dag te gast in RTL La­te Night. (Bron:nu.nl/Fo­to: Just Ja­red)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.