Gaat ver­moe­de­lijk ho­ger open

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - De Ame­ri­kaan­se beur­zen gin­gen gis­te­ren een ho­ge­re ope­ning te­ge­moet. Fu­tu­res op de S&P 500 in­dex no­teer­den rich­ting de klok van twee uur tot 0,4 pro­cent in het groen. Van­we­ge het in­gaan van de win­ter­tijd het af­ge­lo­pen week­end in Eu­ro­pa open­de Wall Street een uur eer­der dan nor­maal.

Voor ope­ning van de beur­zen werd be­kend dat de in­ko­mens in sep­tem­ber ste­gen, maar wel iets min­der hard dan ver­wacht. De be­ste­din­gen van Ame­ri­kaan­se con­su­men­ten wa­ren ook toe­ge­no­men, maar hier over­trof de stij­ging de ver­wach­tin­gen. Een half­uur na ope­ning ver­scheen nog de in­koop­ma­na­gers­in­dex voor de re­gio Chi­ca­go. La­ter de­ze week wordt er voor­al ge­ke­ken naar het ren­te­be­sluit van de Fe­deral Re­ser­ve dat woens­dag ver­schijnt.

Om­dat de Ame­ri­kaan­se ver­kie­zin­gen in de week er­op ko­men, is de kans op een ren­te­ver­ho­ging vol­gens Fran­ck Dix­mier van Al­li­anz Glo­bal In­ves­tors niet al te groot.

“Toch is de bij­een­komst be­lang­rijk, om­dat de Fe­deral Re­ser­ve waar­schijn­lijk de kans zal grij­pen om haar voor­ne­mens pre­cie­zer te com­mu­ni­ce­ren, wat be­leg­gers helpt een rich­ting te ge­ven aan hun ver­wach­tin­gen”, zei Dix­mier.

Vrij­dag wer­den de fi­nan­ci­ë­le mark­ten op­ge­schrikt door het nieuws dat de FBI we­der­om e-mails van pre­si­dents­kan­di­daat Hil­la­ry Clin­ton gaat on­der­zoe­ken. Hier­door daal­den de aan­de­len­mark­ten.

“Net voor de ver­kie­zin­gen kan dit nieu­we on­der­zoek naar Clin­tons e-mails scha­de toe­bren­gen aan de aan­zien­lij­ke voor­sprong die ze had op­ge­bouwd in de af­ge­lo­pen maan­den en dit heeft Do­nald Trump de kans ge­ge­ven om weer te­rug in de ra­ce te ko­men”, schreef Craig Er­lan van Oan­da.

Olie no­teer­de gis­te­ren in het rood. Een de­cem­ber-fu­tu­re West Texas In­ter­me­di­a­te daal­de 0,5 pro­cent op 48,17 dol­lar, ter­wijl een de­cem­ber­fu­tu­re Brent 0,6 pro­cent goed­ko­per werd op 49,07 dol­lar.

De eu­ro/dol­lar no­teer­de op 1,0948. Bij aan­vang van de han­dels­dag in Eu­ro­pa be­woog het munt­paar nog op 1,0965 en bij het slui­ten van de Ame­ri­kaan­se beur­zen op vrij­dag stond er 1,0984 op de bor­den.

Cen­tu­ryLink neemt Le­vel 3 Com­mu­ni­ca­ti­ons over voor een be­drag van on­ge­veer 34 mil­jard dol­lar in­clu­sief schul­den. Aan­deel­hou­ders van Le­vel 3 krij­gen voor ie­der aan­deel 26,50 dol­lar in con­tan­ten en 1,4286 aan­deel Cen­tu­ryLink. Daar­mee komt de to­ta­le over­na­me­prijs uit op cir­ca 66,50 dol­lar per aan­deel Le­vel 3.

Loews maak­te voor­beurs reeds be­drijfs­re­sul­ta­ten be­kend. Het Ame­ri­kaan­se con­glo­me­raat boek­te in het af­ge­lo­pen kwar­taal meer winst, bij een iets ho­ge­re om­zet. De net­to­winst kwam in het der­de kwar­taal uit op 327 mil­joen dol­lar, waar in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der nog een net­to­winst van 182 mil­joen dol­lar rest­te. Dit als ge­volg van een ste­vi­ge om­zet­stij­ging bij CNA. Ge­ne­ral Elec­tric be­reik­te een over­een­komst met Ba­ker Hug­hes om de oli­een gas­ac­ti­vi­tei­ten van bei­de be­drij­ven te com­bi­ne­ren. Met de com­bi­na­tie ont­staat een be­drijf met meer dan 32 mil­jard dol­lar aan om­zet, en dat de con­cur­ren­tie kan aan­gaan met be­drij­ven zo­als Schlum­ber­ger.

De S&P 500 sloot vrij­dag 0,3 pro­cent la­ger op 2.126,41 pun­ten, de Dow Jo­nes in­dex ver­loor 0,1 pro­cent op 18.161,19 pun­ten en de Nas­daq ver­loor 0,5 pro­cent tot 5.190,10 pun­ten.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.