Lich­te om­zet­druk Rec­ti­cel

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUS­SEL - Rec­ti­cel heeft de om­zet in het der­de kwar­taal licht zien da­len. Dit bleek uit de cij­fers die de iso­la­tie­spe­ci­a­list gis­te­ren voor­beurs pu­bli­ceer­de.

“Tij­dens het der­de kwar­taal van 2016 zijn de vo­lu­mes in de mees­te be­drijfs­seg­men­ten sterk ge­ble­ven. On­gun­sti­ge wis­sel­koer­s­ef­fec­ten, voor­na­me­lijk als ge­volg van de GBP/EUR koer­se­vo­lu­tie, en iets la­ge­re ver­koop­prij­zen in ver­ge­lij­king met het der­de kwar­taal van 2015, heb­ben het po­si­tie­ve ef­fect van de ho­ge­re vo­lu­mes ge­neu­tra­li­seerd. Daar­door is de om­zet met 1,6 pro­cent ge­daald”, al­dus CEO Oli­vier Cha­pel­le in een toe­lich­ting op de kwar­taal­cij­fers. De ge­com­bi­neer­de om­zet daal­de in het der­de kwar­taal met 1,6 pro­cent naar 318 mil­joen eu­ro. De iso­la­tie­spe­ci­a­list zag wis­sel­koer­sen met cir­ca drie pro­cent op de ver­ko­pen druk­ken. Daar­mee kwam de om­zet na ne­gen maan­den uit op 1.004 mil­joen eu­ro, 1,3 pro­cent meer dan in de­zelf­de pe­ri­o­de in 2015.

Rec­ti­cel sprak van een ver­be­ter­de winst­ge­vend­heid over de eer­ste drie kwar­ta­len dank­zij ener­zijds ho­ge­re vo­lu­mes en an­der­zijds ef­fi­ci­ën­tie­win­sten. De net­to­schuld van Rec­ti­cel liep licht te­rug van 132,9 mil­joen eu­ro eind ju­ni dit jaar naar 131,9 mil­joen eu­ro aan het ein­de van het der­de kwar­taal.

Rec­ti­cel heeft de out­look 2016 be­ves­tigd. Dit jaar ver­wacht de iso­la­tie­spe­ci­a­list een stij­gen­de om­zet dank­zij een com­bi­na­tie van vo­lu­me­groei en een po­si­tie­ve pro­duct­mix. Op ba­sis van de hui­di­ge markt­voor­waar­den ver­wacht Rec­ti­cel te­vens een stij­ging van het ge­com­bi­neer­de re­cur­ren­te be­drijfs­re­sul­taat (EBITDA) van ten­min­ste 15 pro­cent. De­ze laat­ste doel­stel­ling werd bij de half­jaar­cij­fers reeds ver­hoogd van 10 naar 15 pro­cent.

“De aan­hou­den­de fo­cus op ope­ra­ti­o­ne­le pres­ta­ties en op de ver­be­te­ring van de pro­duct­mix, als­ook de ini­ti­a­tie­ven om de stij­gen­de grond­stof­prij­zen door te re­ke­nen en het ef­fect van de waar­de­da­ling van het Brit­se pond te com­pen­se­ren, stel­len Rec­ti­cel in staat om zijn winst­ge­vend­heid op het ver­wach­te peil te hand­ha­ven”, voeg­de top­man Cha­pel­le toe. Het aan­deel Rec­ti­cel sloot vrij­dag op 5,97 eu­ro. (Beurs­dui­vel/fo­to:

this­con­nect.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.