Bar­ro­so schond ge­drags­co­de Brus­sel niet

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - Oud-voor­zit­ter van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie Jo­sé Ma­nu­el Bar­ro­so heeft met zijn nieu­we baan bij de Ame­ri­kaan­se bank Gold­man Sachs de ethi­sche re­gels voor oud-EU-com­mis­sa­ris­sen niet ge­schon­den. Dat is de con­clu­sie van het ethi­sche co­mi­té van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie. Het on­der­zoek naar voor­ma­lig com­mis­sa­ris Nee­lie Kroes loopt nog. Bar­ro­so kwam de­ze zo­mer in op­spraak om­dat Gold­man Sachs wordt be­schouwd als de ver­oor­za­ker van de fi­nan­ci­ë­le cri­sis. Bo­ven­dien leek zijn re­la­tie met de bank al tij­dens zijn ter­mijn in Brus­sel in­nig. Kroes wordt on­der­zocht, om­dat zij een be­stuurs­func­tie op de Ba­ha­ma’s heeft ver­zwe­gen toen zij eu­ro­com­mis­sa­ris werd. Het ad­vies van het co­mi­té is niet bin­dend. In­mid­dels is Brus­sel op­ge­schrikt door een vol­gend schan­daal, nu in de hui­di­ge com­mis­sie. Het Duit­se lid Gün­ther Oet­tin­ger is ge­filmd op een bij­een­komst waar hij Chi­ne­zen ‘spleet­ogen’ noemt en be­le­di­gen­de op­mer­kin­gen over hun haar­dracht maakt. Hij wei­gert ex­cu­ses aan te bie­den. Vo­ri­ge week haal­de Oet­tin­ger zich al de woe­de op de hals van de (so­ci­a­lis­ti­sche) Waal­se pre­mier Paul Mag­net­te. “Wal­lo­nië is een mi­cro-re­gio die be­stuurd wordt door com­mu­nis­ten die de EU blok­ke­ren”, scham­per­de Oet­tin­ger op een ga­la­di­ner voor Duit­se werk­ge­vers. Op dat mo­ment liep de ge­plan­de on­der­te­ke­ning van het vrij­han­dels­ak­koord van de EU met Ca­na­da, CETA, ge­vaar om­dat Mag­net­te in­eens al­ler­lei aan­vul­len­de ei­sen stel­de. Een woord­voer­der van de com­mis­sie liet gis­te­ren door­sche­me­ren dat er geen dis­ci­pli­nai­re stap­pen te­gen de Duit­ser wor­den over­wo­gen. “We heb­ben hier geen FBI”, zei hij.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.