An­droid- en iOS-apps

Times of Suriname - - I-MOBIEL -

Speel met een ein­de­lo­ze se­rie flip­per­kas­ten, ver­lies je­zelf in een span­nen­de point-an­d­click en meer met de bes­te An­droid- en iOS-apps van de­ze week.

De nieu­we ga­me van de ma­kers van het uit­ste­ken­de Smash Hit. Waar het in die mo­bie­le ga­me de be­doe­ling was om zo­veel mo­ge­lijk glas ka­pot te gooi­en in een ein­de­lo­ze reeks le­vels, draait de­ze nieu­we ga­me om pin­ball. PinOut zet met de­ze ga­me op een sim­pe­le maar ver­sla­ven­de ma­nier het con­cept van de klas­sie­ke flip­per­kast he­le­maal op zijn kop. Net als al­tijd in pin­ball moet je een bal­le­tje met een lin­ker- en rech­terflip­per om­hoog schie­ten. Met een goed schot knal je de bal om­hoog en kom je te­recht in een vol­gen­de flip­per­kast. Nog een raak schot en je komt in weer een vol­gen­de flip­per­kast, en­zo­voorts.

PinOut zet zo een ein­de­lo­ze se­rie flip­per­kas­ten ach­ter el­kaar, met steeds weer een an­de­re op­stel­ling. Soms moet je de bal door een klei­ne ope­ning schie­ten, dan weer een loo­ping in en in la­te­re le­vels moet je zelfs af­gron­den ver­mij­den, ter­wijl je moet voor­ko­men dat je de bal weer in een flip­per­kast te­rug laat glip­pen. En dan loopt er ook nog eens een klok mee: je hebt maar een mi­nuut om elk le­vel te ha­len. De hyp­no­ti­se­ren­de vorm­ge­ving met veel ne­on­lich­ten en knal­len­de ef­fec­ten als je de bal een zwie­per geeft, ma­ken de ga­me he­le­maal af. Mys­te­ri­eu­ze puz­zel­ga­me van Ne­der­land­se ont­wik­ke­laar Rusty La­ke. De twee­de poin­tand-click-ga­me in de Rusty La­ke-se­rie, die zich dit keer richt op Ja­mes Van­der­boom. In 35 sfeer­vol ge­te­ken­de le­vels ver­ken je de bloed­lijn van de nog­al af­wij­ken­de fa­mi­lie van Van­der­boom.

Dat werkt leuk, want zo vormt het ver­haal van elk fa­mi­lie­lid een hoofd­stuk­je. Dat maakt de ga­me be­hap­baar om zo nu en dan mo­biel te spe­len. On­der­tus­sen zijn al­le hoofd­stuk­ken van de vreem­de en nog­al en­ge fa­mi­lie Van­der­boom over­koe­pe­lend ge­kop­peld via hun ge­boor­te en hun vaak on­ge­luk­ki­ge over­lij­den. De ga­me­play is klas­siek point-and-click, waar­bij klei­ne mi­ni­ga­mes wor­den af­ge­wis­seld met het zoe­ken naar voor­wer­pen maar Roots heeft ook en­ke­le ge­hei­men in pet­to. De grie­ze­li­ge sfeer leent zich uit­ste­kend voor Hal­lo­ween.

De­ze app die van een iPad een twee­de scherm maakt voor zo­wel Macs als Win­dow­s­com­pu­ters is al een tijd­je be­schik­baar. Vo­ri­ge week kreeg Duet er ech­ter een nieuw truc­je bij: de Pro-te­ken­mo­dus. Die richt zich wel op een zeer spe­ci­fie­ke groep ge­brui­kers. De func­tie is al­leen te ge­brui­ken in com­bi­na­tie met een iPad Pro en voor­al boei­end voor men­sen die di­gi­taal te­ke­nen. Wan­neer een iPad Pro met Duet Pro aan een Mac of pc wordt ver­bon­den, kan de ta­blet ge­bruikt wor­den als vol­waar­dig te­ken­ta­blet. De app kan over­weg met al­le func­ties van de Ap­ple Pen­cil, zo­als druk­ge­voe­lig­heid en de hoek waar­in een pen­seel wordt ge­hou­den. De app kan ver­vol­gens ge­bruikt wor­den in el­ke te­ken-app die ge­brui­kers op hun Mac of pc heb­ben. (NU.nl/fo­to: Chip/ Ta­blet­PCRe­view.com)

Het scherm heeft een re­so­lu­tie van 1280x720 pixels. De pixel­dicht­heid komt daar­mee op 319ppi. Dat is net ge­noeg om niet sto­rend te zijn, maar de in­di­vi­du­e­le pixels zijn wel zicht­baar. Met een ac­cu­ca­pa­ci­teit van 2.700mAh en een be­schei­den 720p-scherm­re­so­lu­tie, heeft de Xpe­ria X Com­pact in po­ten­tie een lan­ge adem.

De Z1 Com­pact zet­te een tra­di­tie in met klei­ne An­droid­te­le­foons zon­der con­ces­sies te doen op het ge­bied van hard­wa­re. De voor­gan­ger van de X Com­pact, de Z5 Com­pact, zet­te die tra­di­tie voort. He­laas

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.