In­di­a­nen zoch­ten 5000 dol­lar met crowd­fund maar kre­gen mil­joen

Times of Suriname - - PANORAMA -

5000 dol­lar had­den ze no­dig om een kam­peer­plaats voor de­mon­stran­ten te­gen een pijp­lei­ding op te tui­gen. Tot hun stom­me ver­ba­zing stond er bin­nen no-ti­me een mil­joen dol­lar op de re­ke­ning. Ken­ne­lijk zijn veel in­wo­ners van vier noor­de­lij­ke Ame­ri­kaan­se sta­ten te­gen de plan­nen voor de Da­ko­ta Ac­cess oil pi­pe­li­ne, want er was een wa­re storm­loop op de di­gi­ta­le col­lec­te­bus gaan­de. De Si­ouxin­di­a­nen van de Stan­ding Rock stam in het ge­bied zijn in een bit­te­re, al maan­den du­ren­de ju­ri­di­sche strijd ver­wik­keld met een groep olie­be­drij­ven die een bij­na 2000 ki­lo­me­ter lan­ge en 3,5 mil­jard eu­ro kos­ten­de pijp­lei­ding door het noor­den van het land wil­len bou­wen. De snel­le groei van het toe­ge­zeg­de geld is mo­ge­lijk te ver­kla­ren door­dat de af­ge­lo­pen week een aan­tal de­mon­stran­ten is ge­ar­res­teerd waar­bij de zaak uit de hand liep en er ge­weld­da­dig werd op­ge­tre­den door agen­ten. De­ze ac­tie zet­te kwaad bloed op so­ci­al me­dia bij men­sen die de pro­tes­ten een warm hart toe­dra­gen. De voor­ma­lig De­mo­cra­tisch pre­si­dents­kan­di­daat Ber­nie San­ders heeft zijn steun uit­ge­spro­ken aan de in­di­a­nen in hun strijd te­gen de bouw. De in­di­a­nen zijn bang dat de pijp­lei­ding hun drink­wa­ter­voor­zie­ning zal ver­vui­len. Daar­naast de­mon­stre­ren ze te­gen de ont­hei­li­ging van de grond waar ze al eeu­wen op le­ven. Het in­ge­za­mel­de geld is no­dig voor hulp­mid­de­len voor de on­ge­veer 700 de­mon­stran­ten in het plaats­je Can­non Ball in North Da­ko­ta. De win­ters in dat ge­bied kun­nen bar en boos zijn met tem­pe­ra­tu­ren die kun­nen da­len tot min 30 gra­den. Veel de­mon­stran­ten sla­pen in wig­wam-ten­ten en zou­den de kou­de nach­ten niet over­le­ven zon­der wat ex­tra warm­te. Wat de in­di­a­nen met het geld gaan doen, is nog niet dui­de­lijk. Er is ook een crowd­fun­d­ac­tie ge­start om de ju­ri­di­sche strijd te­gen de pijp­lei­ding te be­kos­ti­gen. Wel­licht gaat een deel van het geld daar naar toe. (Bron:Rtl nieuws.nl/Fo­to:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.