Held krijgt ka­pot­te te­le­foon niet ver­goed na red­dings­ac­tie

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ray­mond He­ij­boer red­de drie we­ken ge­le­den een vrouw uit een zin­ken­de au­to. Bij de hulp­ac­tie liep zijn te­le­foon fa­ta­le wa­ter­scha­de op. De ver­ze­ke­raar wil­de de iPho­ne ech­ter niet ver­goe­den om­dat hij ‘vrij­wil­lig’ het wa­ter in was ge­spron­gen. De held uit Ba­rend­recht was met zijn col­le­ga on­der­weg toen hij zag hoe een au­to in de vij­ver be­land­de. Zon­der na te den­ken sprong hij het wa­ter in om de vrouw uit het voer­tuig te red­den. Dat luk­te uit­ein­de­lijk en de twee ble­ven on­ge­deerd. Over één ding had Ray­mond ech­ter niet na­ge­dacht. Zijn te­le­foon zat nog in zijn zak tij­dens de ac­tie en liep daar­door fa­ta­le wa­ter­scha­de op. Vol­gens He­ij­boer heeft ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij ASR hem in eer­ste in­stan­tie ver­teld dat zijn te­le­foon niet kon wor­den ver­goed om­dat hij vrij­wil­lig het wa­ter in was ge­spron­gen. Daar­mee krijgt Ray­mond’s hel­den­daad in­eens een bit­te­re na­smaak. In­mid­dels heeft Ray­mond naar aan­lei­ding van al­le me­dia-aan­dacht een nieu­we te­le­foon aan­ge­bo­den ge­kre­gen. “Ik werd wak­ker ge­beld door Q Mu­sic, toen zat ik in de show bij Gerard Ek­dom en ik hang net op met een he­le vrien­de­lij­ke me­neer die mij ge­woon een nieu­we iPho­ne 7 aan­biedt. Die is nog wa­ter­dicht ook”, ver­telt hij aan Edi­tie NL. Vol­gens Ray­mond zou ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij ASR hem la­ter heb­ben aan­ge­bo­den om de dag­waar­de van zijn te­le­foon te ver­goe­den, maar daar werd hij niet echt warm van. ASR zegt het ver­ve­lend te vin­den dat Ray­mond on­te­vre­den is en neemt daar­om con­tact met hem op. “We wil­len cou­lant om­gaan met de­ze scha­de­claim”, zegt woord­voer­der Daan Wen­tholt. “Wat ons be­treft is er nooit on­dui­de­lijk­heid ge­weest over wel of geen ver­goe­ding van de scha­de. Er is na­me­lijk ge­woon dek­king op de aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring van on­ze ver­ze­ker­de”, ver­klaart ASR in een schrif­te­lij­ke re­ac­tie. (Bron:WaarMaarWaar/ Fo­to:waarmaarwaar.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.