Ar­tiest met au­tis­me ziet stad 1 keer en te­kent per­fect na

Times of Suriname - - PANORAMA -

De au­tis­ti­sche ar­tiest Step­hen Wilt­shi­re heeft een bij­zon­de­re ga­ve. De Brit kan ste­den vol­le­dig na­te­ke­nen, na­dat hij ze slechts één keer heeft ge­zien. Na een he­li­kop­ter­vlucht bo­ven de stad te­kent hij de sky­li­ne per­fect na. Wilt­shi­re heeft het zo­ge­naam­de sa­vant­syn­droom, waar­bij ie­mand met au­tis­me of een men­ta­le ach­ter­stand uit­zon­der­lij­ke gees­te­lij­ke ver­mo­gens heeft op één be­paald ter­rein. In dit ge­val is dat een ex­treem fo­to­gra­fisch ge­heu­gen. Mo­men­teel te­kent hij de sky­li­ne van Mexi­co Ci­ty, maar dat is niet zijn eer­ste werk. Eer­der te­ken­de hij al pa­no­ra­ma’s van de ste­den New York, Tokyo, Ro­me, Hong Kong, Frank­furt, Ma­drid, Du­bai, Je­ru­za­lem en Lon­den.

(Bron:Hln.be/Fo­to:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.