SWM pakt il­le­ga­le hy­dro­foor­aan­slui­tin­gen aan

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Mar­lon Oos­ter­ling, di­rec­teur van de NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM), zegt aan de krant dat hij sa­men met de po­li­tie en het Open­baar Mi­nis­te­rie zal op­tre­den te­gen per­so­nen die hun hy­dro­foor recht­streeks op het wa­ter­lei­ding­net heb­ben aan­ge­slo­ten. Vol­gens hem hoort een hy­dro­foor op een wa­ter­tank te wor­den aan­ge­slo­ten. In­dien ie­mand be­trapt wordt met een recht­streek­se aan­slui­ting op het wa­ter­lei­ding­net, zal de hy­dro­foor in be­slag wor­den ge­no­men en die per­soon zal een boe­te op­ge­legd krij­gen.

SWM zorgt er­voor dat haar wa­ter­sta­ti­ons ook in Ma­ri­ën­burg wa­ter ge­le­verd krij­gen. Zo­dra het wa­ter wordt aan­ge­le­verd in Ma­ri­ën­burg, gaan som­mi­ge be­wo­ners er­toe over om hun hy­dro­foor recht­streeks op het wa­ter­lei­ding­net aan te slui­ten, waar­door de an­de­ren nau­we­lijks wa­ter krij­gen. Oos­ter­ling heeft er­voor ge­zorgd dat de men­sen erf­kra­nen heb­ben, zo­dat ze wa­ter kun­nen heb­ben. Met de recht­streek­se aan­slui­tin­gen van de hy­dro­foors op het wa­ter­lei­ding­net, heb­ben som­mi­ge men­sen met erf­kra­nen toch geen wa­ter. “Het is een aso­ci­aal pro­bleem waar­te­gen zal wor­den op­ge­tre­den”, al­dus de SWM-di­rec­teur.

Een be­wo­ner ver­telt aan de krant dat zij door het aso­ci­a­le ge­drag van be­paal­de be­wo­ners he­le­maal geen wa­ter uit de erf­kraan krijgt. Ze zegt dat de ove­ri­ge be­wo­ners af­han­ke­lijk zijn van re­gen­wa­ter en van wa­ter uit de kre­ken, om­dat ze geen drup­pel uit hun erf­kraan krij­gen. Vol­gens haar komt het in de dro­ge tijd wel va­ker voor dat de be­wo­ners wa­ter put­ten uit de kre­ken. Som­mi­gen moe­ten een eind­je met hun em­mers aan de fiets naar de kreek gaan om wa­ter te ha­len. Veel­al wer­ken be­wo­ners over­dag en bij thuis­komst moe­ten ze ook nog wa­ter gaan put­ten uit kre­ken, om­dat an­de­ren hun hy­dro­foor recht­streeks op het wa­ter­lei­ding­net aan­slui­ten. “Pas als het re­gent, heb­ben we ge­noeg wa­ter. De re­gen is als een dub­be­le ze­gen voor ons.” De be­wo­ner zegt dat zij al­le ge­loof in Oos­ter­ling heeft dat hij het pro­bleem van de recht­streek­se aan­slui­tin­gen van de hy­dro­foors zal aan­pak­ken, zo­dat al­le be­wo­ners wa­ter kun­nen krij­gen. “Dit is geen le­ven om voor wa­ter ki­lo­me­ters ver­der te lo­pen. Dat doen we al ja­ren. We heb­ben on­ze hoop ge­ves­tigd op de SWM-di­rec­teur.”

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.