Mo­ge­lijk dood­straf voor in Su­ri­na­me op­ge­pak­te cri­mi­neel

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Gu­y­a­ne­se gang­ster Mi­chael ‘Capo­ne’ Ceasar kan de dood­straf op­ge­legd krij­gen voor een reeks moor­den die hij sa­men met de be­ruch­te Ron­dell ‘Fi­ne Man’ Raw­lings pleeg­de. Capo­ne werd in 2009 op Su­ri­naams grond­ge­bied aan­ge­hou­den in een po­ging de agres­sie­ve klop­jacht op hem te ont­wij­ken. De moor­den­de ben­de, on­der lei­ding van Fi­ne Man, heeft in 2008 en 2009 voor enor­me on­ge­rust­heid ge­zorgd, om­dat in een vroeg sta­di­um be­kend was dat ben­de­le­den naar Su­ri­na­me pro­beer­den te vluch­ten.

Fi­ne Man werd tij­dens een scher­mut­se­ling met de po­li­tie in Gu­y­a­na ge­dood, ter­wijl Capo­ne niet lang na­dat hij in Su­ri­na­me aan­kwam, in de kraag kon wor­den ge­vat en uit­ge­le­verd. Pas de­ze week, na ze­ven jaar ge­rech­te­lijk on­der­zoek, klap­te Capo­ne uit de school en be­ken­de schuld voor de moord op twaalf men­sen. Dit brengt hem di­rect in aan­mer­king voor de dood­straf die wet­te­lijk nog er­kend wordt in Gu­y­a­na. Van­we­ge in­ter­na­ti­o­na­le men­sen­rech­ten­ver­dra­gen vin­den er sinds 2010 geen exe­cu­ties meer plaats. Capo­ne mag er wel op re­ke­nen, de rest van zijn le­ven ach­ter slot en gren­del te moe­ten door­bren­gen. In het erg­ste ge­val maakt de rech­ter een uit­zon­de­ring voor hem ge­zien de aard van de mis­da­den en dan zal hij als­nog naar de galg moe­ten. In de nacht van 17 fe­bru­a­ri 2008 toog een zwaar ge­wa­pen­de ben­de be­staan­de uit 20 cri­mi­ne­len naar het woon­ge­bied Bar­ti­ca en open­de het vuur op wil­le­keu­ri­ge men­sen. Eerst werd het po­li­tie­sta­ti­on aan­ge­val­len, waar­bij drie agen­ten wer­den ge­dood en de ge­van­ge­nen vrij­ge­la­ten.

De moor­den wa­ren een ver­gel­dings­ac­tie van Fi­ne Man, om­dat hij van me­ning was dat de re­ge­ring ver­ant­woor­de­lijk was voor de ver­dwij­ning van zijn vrien­din. Fi­ne Man wordt ook ver­ant­woor­de­lijk ge­hou­den voor de dood van de toen­ma­li­ge Gu­y­a­ne­se mi­nis­ter van land­bouw, Sa­ty­a­deow Sa­wh, diens broer en lijf­wacht.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.