Drie­hon­derd ar­res­tan­ten in on­ze­ker­heid

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De straf­za­ken van bij­na drie­hon­derd ar­res­tan­ten zijn se­dert vo­ri­ge week tot na­der or­der uit­ge­steld. Se­dert vo­ri­ge week is de straf­recht­ple­ging lam­ge­legd. De rech­ters heb­ben de za­ken niet kun­nen be­han­de­len, om­dat de grif­fiers in be­raad zijn van­we­ge de staat waar­in het ge­rechts­ge­bouw aan de Fre­de­rik Der­by­s­traat ver­keert.

Ad­vo­caat Ire­ne Lal­ji zegt aan de krant dat de­ze drie­hon­derd ar­res­tan­ten in on­ze­ker­heid ver­ke­ren en geen zicht heb­ben op be­han­de­ling van hun zaak. Ze legt uit dat nor­ma­li­ter da­ge­lijks van mi­ni­maal twin­tig ver­dach­ten een straf­zaak voor­gaat. Bo­ven­dien wor­den si­mul­taan zit­tin­gen ge­hou­den door rech­ters. Daar­bij zijn het straf­za­ken in eer­ste aan­leg en in ho­ger be­roep, maar ook aan­rij­din­gen en ver­keers­over­tre­din­gen en krijgs­raad­zit­tin­gen.

Lal­ji zegt dat ad­vo­ca­ten niet eens aan hun cli­ën­ten en fa­mi­lie­le­den kun­nen ver­tel­len wan­neer de zaak weer op de rol zal wor­den ge­bracht. Vol­gens haar ver­ke­ren zelfs de ad­vo­ca­ten in on­ze­ker­heid. Aan de ad­vo­ca­ten is geen en­ke­le me­de­de­ling ge­daan wan­neer de za­ken zul­len voor­gaan en waar de zit­tin­gen ge­hou­den zul­len wor­den. Ze vol­gen de be­rich­ten over de straf­rechts­ple­ging via de me­dia.

Lal­ji zegt dat zij reeds heeft ge­we­zen op de con­se­quen­ties van de lam­leg­ging van de straf­rechts­ple­ging. De ver­dach­ten wor­den ern­stig in hun be­lan­gen ge­schaad. Vol­gens haar brengt de lam­leg­ging van de straf­rechts­ple­ging ver­der met zich mee dat er on­lus­ten in de ge­van­ge­nis kun­nen ont­staan. Bo­ven­dien wordt er ge­han­deld in strijd met de men­sen­rech­ten­ver­dra­gen, want de ver­dach­ten heb­ben geen zicht op de be­han­de­ling van hun zaak, ter­wijl de wet aan­geeft dat een zaak on­af­ge­bro­ken moet wor­den voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.