Stich­ting Henk Abra­hams gaat re­ge­ring niet meer aan­schrij­ven

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Cyn­thia Ashruf, voor­zit­ter van de Stich­ting Henk Abra­hams, zal de re­ge­ring niet meer aan­schrij­ven om de vuur­werk­pe­ri­o­de ver­der in te kor­ten. Ze is het steeds schrij­ven van brie­ven of in­die­nen van pe­ti­ties al beu, want zij heeft daar­op nooit een ant­woord ge­kre­gen. Ze heeft nooit een schrij­ven te­rug­ge­had, waar­in staat dat de brief is ont­van­gen. Ze heeft ook nooit een re­ac­tie over de ver­de­re in­kor­ting van de vuur­werk­pe­ri­o­de ge­kre­gen.

Ashruf zegt aan de krant dat op­een­vol­gen­de re­ge­rin­gen haar brie­ven en pe­ti­ties niet heb­ben be­ke­ken. Daar­om zal zij haar tijd, ener­gie, pa­pier en inkt niet be­ste­den aan het schrij­ven van brie­ven. Ze merkt op dat vijf or­ga­ni­sa­ties zich had­den ge­bun­deld om aan­dacht te vra­gen voor de in­kor­ting van de vuur­werk­pe­ri­o­de. De Stich­ting Henk Abra­hams zal wel vroeg star­ten met het ge­ven van voor­lich­ting aan de sa­men­le­ving, hoe te han­de­len met de hon­den in de vuur­werk­pe­ri­o­de. De voor­lich­ting zal via de ra­dio, te­le­vi­sie, kran­ten en so­ci­al me­dia wor­den ge­ge­ven. Ze vindt het wel goed nieuws dat tot nog toe nau­we­lijks ver­gun­nin­gen zijn aan­ge­vraagd voor de im­port van vuur­werk. Ze vindt dat de men­sen eens moe­ten be­sef­fen dat ze hun geld in rook la­ten op­gaan bij het af­schie­ten van vuur­werk. Het komt voor dat hon­den weg­lo­pen wan­neer er vuur­werk wordt af­ge­scho­ten. Het komt ook voor dat hon­den wor­den aan­ge­re­den bij het weg­ren­nen voor vuur­werk. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.