Jus­pol heeft al­les in or­de voor aan­vang straf­zit­tin­gen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Bij het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie (Jus­pol) is al­les in kan­nen en krui­ken, zo­dat de straf­zit­tin­gen van­daag kun­nen aan­van­gen. Mi­nis­ter Jen­ni­fer van Dijk-Si­los be­ves­tigt dit. Ze heeft het Staats­be­sluit al in or­de ge­maakt dat de zit­tin­gen in het oud-ge­bouw van het Hof van Jus­ti­tie aan de Ta­ma­rin­de­laan en een deel van het oud-par­ket­ge­bouw aan de Hen­ck Ar­ron­straat kun­nen wor­den ge­hou­den. Het mi­nis­te­rie is zo­ver. Het Hof van Jus­ti­tie moet nu be­pa­len wan­neer het daad­wer­ke­lijk zal be­gin­nen. De be­winds­vrouw heeft, na­dat het be­raad van de grif­fiers on­der haar aan­dacht werd ge­bracht, er on­mid­del­lijk werk van ge­maakt dat de straf­zit­tin­gen el­ders zou­den kun­nen plaats­vin­den. Ze zocht toen naar op­los­sin­gen. Sa­men met haar col­le­ga van Open­ba­re Wer­ken heeft Van Dijk-Si­los er­voor ge­zorgd dat het oud-ge­bouw van het hof aan de Ta­ma­rin­de­laan is op­ge­le­verd. Jus­pol heeft zelf voor de re­no­va­tie ge­zorgd van het oud-par­ket­ge­bouw.

De grif­fiers wa­ren meer dan een week in be­raad we­gens de er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den waar­on­der zij in het ge­rechts­ge­bouw aan de Fre­de­rik Der­by­s­traat moe­ten wer­ken. Dit ge­bouw loopt bij re­gen­val on­der wa­ter en heeft geen goe­de ver­lich­ting. Ook doen de air­co’s het niet. Bo­ven­dien heeft het pand geen vloer­be­dek­king meer.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.