Han­del en In­du­strie waar­schuwt nu ook voor Ga­laxy No­te 7

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie (HI) heeft de Ga­laxy No­te 7 nu ook als ge­vaar­lijk aan­ge­merkt en con­su­men­ten krij­gen het ad­vies dit pro­duct niet aan te schaf­fen en te ge­brui­ken. Daar­naast wordt erop ge­we­zen dat on­der­ne­mers dit ty­pe smart pho­ne niet moe­ten ver­ko­pen. Zij die toch over­gaan tot de ver­koop van de Sams­ung Ga­laxy No­te 7-toe­stel­len zul­len aan­spra­ke­lijk wor­den ge­steld voor de ge­vol­gen.

Dit on­der­streept het mi­nis­te­rie in een pers­be­richt naar aan­lei­ding van het ge­vaar dat de te­le­foon met zich mee­brengt. Ge­ble­ken is dat de bat­te­rij van dit toe­stel ont­ploft, waar­door Sams­ung in­ter­na­ti­o­naal be­gon met een te­rug­roe­p­ac­tie van­we­ge het pro­ble­ma­ti­sche de­fect van de Sams­ung Ga­laxy No­te 7.

De af­de­ling Con­su­men­ten­za­ken van HI heeft on­der­zoek ge­daan bij de ver­schil­len­de win­kels die smartpho­nes ver­ko­pen in Su­ri­na­me. Daar­bij bleek dat twee win­kel­za­ken de Sams­ung Ga­laxy No­te 7 wel had­den ge­ïm­por­teerd en ver­kocht. De ver­koch­te toe­stel­len van bei­de han­dels­za­ken zijn in­tus­sen te­rug­ge­no­men van klan­ten en in­ge­ruild. In­mid­dels zijn al­le Sams­ung Ga­laxy No­te 7-toe­stel­len weer bin­nen­ge­haald en er wor­den maat­re­ge­len ge­trof­fen om de­ze te­rug te ver­sche­pen naar de le­ve­ran­cier.

Het pers­be­richt ver­meldt ver­der dat de te­rug­ge­no­men toe­stel­len in een spe­ci­a­le ver­pak­king te­rug ver­scheept wor­den naar de fa­bri­kant. “On­der­ne­mers en con­su­men­ten die nog in het be­zit zijn van een Sams­ung Ga­laxy No­te 7 wor­den ver­zocht om con­tact op te ne­men met de af­de­ling Con­su­men­ten­za­ken via het num­mer 402080, toe­stel 1218/1053 of via on­ze recht­streek­se lijn 1940.”

Mel­din­gen kun­nen ook via het e-mail­adres con­su­men­ten­za­ken@min­hi.gov.sr. ge­meld wor­den.

In de der­de week van ok­to­ber ver­bood de Su­ri­naam­se Lucht­vaart Maat­schap­pij Su­ri­na­me per di­rect de Sams­ung Ga­laxy No­te 7 aan boord. An­de­re bui­ten­land­se lucht­vaart­maat­schap­pij­en en de Fe­deral Avi­a­ti­on Ad­mi­ni­stra­ti­on voer­den de­ze maat­re­gel ook in van­we­ge vei­lig­heids­over­we­gin­gen. Elek­tro­ni­ca­fa­bri­kant Sams­ung heeft de ver­koop van de Sams­ung Ga­laxy No­te 7 on­langs stop­ge­zet en zal die niet meer her­vat­ten. De ver­koop is stop­ge­zet, om­dat het toe­stel een ge­vaar vormt voor con­su­men­ten. Er is kans dat de bat­te­rij ont­ploft. Vol­gens de Ame­ri­kaan­se Com­mis­sie voor Con­su­men­ten­vei­lig­heid heeft Sams­ung 92 mel­din­gen bin­nen­ge­kre­gen over bat­te­rij­en in de No­te 7 die over­ver­hit ra­ken. Daar­on­der zijn 26 mel­din­gen van brand­won­den en 55 van scha­de aan ei­gen­dom­men, waar­on­der brand in au­to’s en ga­ra­ges. MV/TM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.