Ook be­jaar­den­te­huis Evi krijgt nu gra­tis wa­ter

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ook het be­jaar­den­te­huis Evi in El­len in het dis­trict Com­me­wij­ne krijgt nu gra­tis wa­ter van de NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM). SWM­di­rec­teur Mar­lon Oos­ter­ling be­ves­tigt dit. Gil­bert Sum­mer­vil­le, hoofd­be­leids­me­de­wer­ker van het Mi­nis­te­rie van Na­tuur­lij­ke Hulp­bron­nen, Dienst Wa­ter­voor­zie­ning, zegt aan de krant dat er om de ene dag gra­tis wa­ter wordt ge­le­verd aan be­jaar­den­te­huis Evi.

In­dien het be­jaar­den­te­huis aan­geeft dat het eer­der wa­ter no­dig heeft, wordt dat ook ge­le­verd. De be­doe­ling hier­van is om het te­huis te­ge­moet te ko­men. Sum­mer­vil­le zegt dat aan de hand van de be­hoef­te er wa­ter wordt ge­le­verd. Be­hal­ve Evi krij­gen be­jaar­den­te­huis Sim­ba, scho­len, po­li­tie­pos­ten, men­sen met een be­per­king en be­jaar­den ook gra­tis wa­ter. Ver­der doen in­di­vi­du­e­le men­sen het ver­zoek om gra­tis wa­ter, maar in die ge­val­len wordt goed na­ge­gaan of de men­sen daad­wer­ke­lijk niet in staat zijn voor wa­ter te be­ta­len. Aan de lei­ding van SWM wordt dit dan door­ge­ge­ven. In­dien blijkt dat de men­sen het niet kun­nen be­ta­len, krij­gen ze gra­tis wa­ter. Oos­ter­ling zegt dat hij er­voor heeft ge­zorgd dat bei­de be­jaar­den­te­hui­zen in Com­me­wij­ne gra­tis wa­ter krij­gen. Hij heeft de men­sen voor­ge­hou­den dat in­dien ze wa­ter­pro­ble­men heb­ben, ze al­tijd con­tact met hem kun­nen op­ne­men. Hij werkt er naar dat een­ie­der wa­ter heeft. Hij is voorts be­zig zo­veel als mo­ge­lijk per­so­nen op het wa­ter­lei­ding­net aan te slui­ten, zo­dat zij ook toe­gang krij­gen tot wa­ter. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.