Mi­nis­ter Ba­dri­sing in Se­oul voor Ko­rea-Ca­rib­bean Forum

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – In Se­oul, Zuid-Ko­rea, werd van 24 tot en met 28 ok­to­ber, de 6th High-Le­vel Forum on Ko­rea-Ca­rib­bean Part­ner­ship ge­hou­den. Su­ri­na­me werd ver­te­gen­woor­digd door mi­nis­ter Nier­ma­la Ba­dri­sing van Bui­ten­land­se Za­ken en am­bas­sa­deur Lloyd Pi­nas. Dit meldt het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken (BUZA) in een pers­be­richt.

Het the­ma van het forum was kli­maat­ver­an­de­ring en voed­sel­ze­ker­heid. Bij de ope­ning voer­de mi­nis­ter Ba­dri­sing als key­no­te spea­ker het woord. In haar toe­spraak gaf zij aan dat het the­ma voor de­ze bij­een­komst bij­zon­der toe­pas­se­lijk is, daar er een on­los­ma­ke­lij­ke ver­bin­ding is tus­sen de ge­vol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring en voed­sel­ze­ker­heid. Bo­ven­dien zien klei­ne eco­no­mie­ën zich ge­plaatst voor het pro­bleem om fi­nan­ci­ë­le mid­de­len te ver­ga­ren om de so­ci­a­le no­den van de be­vol­king te ver­zach­ten, waar­door de ge­vol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring ver­er­gerd wor­den. Mi­nis­ter Ba­dri­sing deed na­mens de deel­ne­men­de lan­den een be­roep op het gast­land om naast het be­staan­de aan­bod aan fi­nan­ci­ë­le mid­de­len en tech­ni­sche on­der­steu­ning, ad­di­ti­o­ne­le fond­sen en tech­no­lo­gi­sche ken­nis en er­va­ring ter be­schik­king te stel­len. Het forum gaf de mo­ge­lijk­heid voor pre­sen­ta­ties en dis­cus­sies tus­sen Ca­ri­com-spre­kers en het deel­ne­men­de pu­bliek. Zuid-Ko­rea heeft aan­ge­ge­ven de re­la­ties met de re­gio ver­der in­houd te wil­len ge­ven en heeft zich ge­com­mit­teerd aan part­ner­schap met het Ca­ri­bisch Ge­bied. Naast Su­ri­na­me wa­ren de deel­ne­men­de lan­den: St. Lu­cia, Ja­mai­ca, Ba­ha­mas, Do­mi­ni­ca, Bar­ba­dos en An­tigua en Bar­bu­da. Ook de se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de As­so­ci­a­tie van Ca­ri­bi­sche Sta­ten, Ju­ne Soo­mer, en de di­rec­teur van het cen­trum voor kli­maat­ver­an­de­ring van de Ca­ri­com, Le­slie Gray, be­hoor­den tot de deel­ne­mers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.