SWM helpt be­jaar­den­te­huis Sim­ba

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De di­rec­teur van de Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM), Mar­lon Oos­ter­ling, heeft een wa­ter­tank van 1000 gal­lon en nieu­we toi­let­cis­terns ge­schon­ken aan het be­jaar­den­te­huis Sim­ba in het dis­trict Com­me­wij­ne. Ook is de to­ta­le wa­ter­in­stal­la­tie ge­con­tro­leerd en her­steld, om­dat er lek­ka­ges wa­ren.

Ali­ce Ra­mes­sar, die de da­ge­lijk­se lei­ding heeft bij Sim­ba, zegt aan de krant blij te zijn met de do­na­tie van de SWM­di­rec­teur. Vol­gens haar wa­ren er lek­ka­ges, waar­door er steeds een te­kort was aan wa­ter. Ze zegt dat Oos­ter­ling de wa­ter­in­stal­la­tie heeft la­ten con­tro­le­ren en de lek­ka­ges zijn ver­hol­pen. Ra­mes­sar is blij met de schen­king van de wa­ter­tank, want nu kan er meer wa­ter wor­den op­ge­sla­gen. Ze geeft aan dat er 36 se­ni­o­ren in het te­huis wo­nen. Voor de men­sen is vol­doen­de wa­ter no­dig. Ze merkt op dat er da­ge­lijks gra­tis wa­ter wordt ge­le­verd voor het be­jaar­den­huis.

Ra­mes­sar zegt dat Oos­ter­ling in de hoe­da­nig­heid van hoofd van de Dienst Wa­ter­voor­zie­ning reeds er­voor had ge­zorgd dat het be­jaar­den­te­huis een wa­ter­in­stal­la­tie kreeg en gra­tis wa­ter krijgt. Daar­om heeft zij bij het con­sta­te­ren van de lek­ka­ges en het wa­ter­te­kort weer con­tact met hem op­ge­no­men. Ze kreeg toen on­mid­del­lijk de toe­zeg­ging dat het pro­bleem zou wor­den op­ge­lost. Oos­ter­ling maak­te hier ge­lijk werk van. Gis­te­ren werd het werk nog uit­ge­voerd bij het be­jaar­den­te­huis. “We zijn hem zeer dank­baar.” Ra­mes­sar zegt dat het be­jaar­den­te­huis eer­der meer­de­re do­na­teurs had, maar nu zijn het slechts en­ke­len on­der wie de SWM-di­rec­teur. Oos­ter­ling be­ves­tigt dat hij ge­lijk heeft ge­re­a­geerd op het ver­zoek van het be­jaar­den­te­huis. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.