Ve­ge­ta­ri­an Food Fes­ti­val 2016 op­komst

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De Stich­ting Eat Yourself He­al­thy or­ga­ni­seert dit jaar de 5e edi­tie van het Ve­ge­ta­ri­an Food Fes­ti­val. Dit fes­ti­val vindt plaats op 12 en 13 no­vem­ber, bei­de da­gen van 11.00 uur tot 17.00 uur op het ter­rein van Su­ri­na­me Hos­pi­ta­li­ty & Tou­rism Trai­ning Cen­ter aan de Gra­ven­ber­ch­straat 2, te­gen­over de Is­may van Wil­gen­sport­hal.

Dit eve­ne­ment heeft als voor­naams­te doel­stel­ling ve­ge­ta­ri­ërs in Su­ri­na­me zicht­baar te ma­ken, de sa­men­le­ving be­wust te ma­ken van de voor­de­len van een ve­ge­ta­ri­sche leef­stijl en plant­aar­di­ge voe­ding te pro­mo­ten. Stand­hou­ders krij­gen op dit fes­ti­val een ‘po­di­um’ om te to­nen wat hun res­tau­rant, ca­te­ring, be­drijf of or­ga­ni­sa­tie aan ve­ge­ta­ri­sche voe­ding en pro­duc­ten te bie­den heeft. Hier­bij is ook in­be­gre­pen vei­lig ge­teel­de groen­te en fruit. Be­zoe­kers van dit fes­ti­val zul­len ge­nie­ten van heer­lij­ke Su­ri­naam­se en bui­ten­land­se ve­ge­ta­ri­sche ge­rech­ten. Ook wel­l­nes­sor­ga­ni­sa­ties zul­len in­for­ma­tie ver­schaf­fen over ge­zond le­ven.

In ver­band met Werld Dia­be­tes­dag op 14 no­vem­ber, zal op 13 no­vem­ber ook meer aan­dacht be­steed wor­den aan de­ze chro­ni­sche ziek­te. Dit jaar is het the­ma van We­reld Dia­be­tes­dag ‘Ey­es on Dia­be­tes’ en in dat ver­band is Su­ri­na­me Eye Cen­tre uit­ge­no­digd om op die dag een bij­dra­ge te le­ve­ren. Or­thop­tist Va­ri­da Haar­loo zal een pre­sen­ta­tie hou­den over dia­be­tes en oog­zorg.

Ver­der zal nefro­loog Ingrid Hee­ren­veen van­uit haar dis­ci­pli­ne de be­zoe­kers voor­lich­ten en dok­ter Loes Bem­mel van de Brah­ma Ku­ma­ris zal van­uit de spi­ri­tu­e­le hoek dia­be­tes be­lich­ten. In zijn pre­sen­ta­tie over dia­be­tes en ho­me­o­pa­thie zal Hey­nes Land­veld van Oda­ny Je­wa ook in­gaan op de­ze ziek­te.

Het is de be­doe­ling dat op de­ze dag de stand­hou­ders hun as­sor­ti­ment aan­pas­sen, zo­dat ook dia­be­ti­ci aan hun trek­ken ko­men en in een kook­de­mo zal wor­den in­ge­gaan op ko­ken voor dia­be­ti­ci.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.