100% voor TED in Su­ri­na­me

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De jaar­lijk­se in­spec­tie op de Turt­le Ex­clu­der De­vi­ce (TED) heeft op 31 ok­to­ber plaats­ge­von­den bij gar­na­len­be­drij­ven in Su­ri­na­me. De in­spec­tie is ge­daan door des­kun­di­gen van het

(NOAA). Su­ri­na­me is sinds 1998 aan­ge­slo­ten bij NOAA en het re­sul­taat dit jaar is dat Su­ri­na­me 100% vol­doet aan de ge­stel­de voor­waar­den waar­aan een TED moet vol­doen. Dit meldt het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij (LVV) in een pers­be­richt.

Ad­mi­ni­stra­ti­on

De NOAA is een we­ten­schap­pe­lijk or­gaan van de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ca (VS), wel­ke valt on­der het Mi­nis­te­rie van Han­del in VS, dat zich be­zig­houdt met za­ken die be­trek­king heb­ben op oce­a­nen en de at­mos­feer. Zo ook de con­ser­ve­ring van de be­scherm­de dier­soort: de zee­schild­pad. De TED is het mid­del dat aan het net van de gar­na­len­traw­lers wordt ge­plaatst, zo­dat zee­schild­pad­den die in de­zelf­de wa­te­ren le­ven/zwem­men, kun­nen ont­snap­pen. Ge­zien ve­le zee­schild­pad­den vroe­ger ver­strikt raak­ten in de net­ten, heeft het bo­ven­ge­noem­de or­gaan de TED die door de ja­ren heen is aan­ge­past, ont­wik­keld. Het ge­bruik van TED is een wet­te­lij­ke ver­plich­ting wel­ke op de vis­ver­gun­nings­voor­waar­den staat ver­meld. Jaar­lijks be­zoe­ken de des­kun­di­gen van NOAA ver­schil­len­de lan­den om in­spec­tie op de TED te doen. Zo­wel de over­heid als de sta­ke­hol­ders wordt gron­dig en nauw­keu­rig on­der­zocht. Tij­dens re­gu­lie­re in­spec­ties door de vis­se­rij-in­spec­teurs wordt ge­toetst of het werk cor­rect is ge­daan. Daar­naast wordt er ook ge­con­tro­leerd of de TED daad­wer­ke­lijk door de vaar­tui­gen wor­den ge­bruikt. Even­eens heeft NOAA door de ja­ren heen trai­nin­gen ver­zorgd over TED.

Su­ri­na­me is het eer­ste land in Zuid-Ame­ri­ca dat het per­cen­ta­ge 100 heeft be­haald. In­dien er za­ken zijn die niet aan de ge­stel­de voor­waar­den vol­doen, krijgt het des­be­tref­fen­de land min­pun­ten met als ge­volg dat het per­cen­ta­ge daalt. 100% als re­sul­taat is te dan­ken aan de goe­de sa­men­wer­king tus­sen het Mi­nis­te­rie van Land­bouw,

Na­ti­o­nal Oce­a­nic en Ath­mosp­heric

Vee­teelt en Vis­se­rij (met na­me het on­der­di­rec­to­raat Vis­se­rij, ODVIS) en de sta­ke­hol­ders uit de vis­se­rij­sec­tor. Het po­si­tie­ve re­sul­taat geeft de ga­ran­tie om gar­na­len te ex­por­te­ren naar de VS. De lei­ding van het mi­nis­te­rie spreekt de hoop uit dat door dit ge­wel­dig re­sul­taat an­de­re af­zet­mark­ten van gar­na­len voor Su­ri­na­me toe­gan­ke­lijk wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.