Leer­krach­ten Mu­lo El­len in gen­der ge­traind

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het Bu­reau Gen­der­aan­ge­le­gen­he­den (BGA) heeft op 28 ok­to­ber leer­krach­ten van Mu­lo El­len op Com­me­wij­ne ge­traind in­za­ke gen­der en gen­der­ge­re­la­teer­de be­grip­pen. Dit ge­beur­de in het ka­der van het pro­ject ‘In­ter­na­ti­o­na­le Dag voor de Rech­ten van het Kind op Mu­lo El­len’. Dit meldt het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken (BIZA) in een pers­be­richt.

In­ter­na­ti­o­na­le Dag voor de Rech­ten van het Kind wordt op 24 no­vem­ber 2016 op Mu­lo El­len her­dacht mid­dels het or­ga­ni­se­ren van een Sta­ti­on Ra­ce. Het doel hier­van is om be­kend­heid te ge­ven aan de In­ter­na­ti­o­na­le Dag voor de Rech­ten van het Kind on­der de leer­lin­gen. Ook wordt be­oogd scho­lie­ren weer­baar te ma­ken te­gen on­der meer gen­der­dis­cri­mi­na­tie en ge­weld te­gen meis­jes en vrou­wen.

Voorts wil het BGA on­der leer­lin­gen de be­wust­wor­ding over gen­der­ge­lijk­heid en ge­weld te­gen meis­jes en vrou­wen ver­gro­ten, dan wel op gang bren­gen. Daar het Kin­der­rech­ten­ver­drag raak­vlak­ken toont met het ver­drag in­za­ke de uit­ban­ning van al­le vor­men van dis­cri­mi­na­tie van vrou­wen (CEDAW), ziet het Mi­nis­te­rie van BIZA het ook als haar ver­ant­woor­de­lijk­heid om kin­de­ren zo vroeg mo­ge­lijk te in­for­me­ren over hun rech­ten in het al­ge­meen en in het bij­zon­der over gen­der­ge­lijk­heid. De leer­lin­gen van MU­LO El­len zul­len op een cre­a­tie­ve en edu­ca­tie­ve ma­nier wor­den in­ge­licht over de In­ter­na­ti­o­na­le Dag voor de Rech­ten van het Kind. Trai­ner te­vens be­leids­ad­vi­seur Sha­ron Sa­rid­jan-Tjok­ro vindt het erg be­lang­rijk dat leer­krach­ten eerst al­les moe­ten we­ten over gen­der en gen­der­ge­re­la­teer­de be­grip­pen, al­vo­rens de­ze ken­nis over te dra­gen aan de leer­lin­gen. Daar­om is be­slo­ten om –voor­af­gaand aan de Sta­ti­on Ra­ce– een gen­der­trai­ning te ver­zor­gen spe­ci­aal voor de leer­krach­ten. De Ver­e­nig­de Na­ties (VN) heeft 20 no­vem­ber uit­ge­roe­pen tot de ‘In­ter­na­ti­o­na­le Dag voor de Rech­ten van het Kind’. Aan­ge­zien de be­le­ving van de men­sen­rech­ten door kin­de­ren ook be­ïn­vloed wordt door de wij­ze van op­voe­ding door ou­ders, leer­krach­ten en an­de­ren, zal het Mi­nis­te­rie van BIZA, waar­on­der het BGA valt, de her­den­king van de­ze spe­ci­a­le dag ge­brui­ken om de aan­dacht te ves­ti­gen op gen­der, op­voe­ding en de men­sen­rech­ten van het kind (de kin­der­rech­ten). Het is van be­lang dat er aan­dacht ge­schon­ken wordt aan de­ze dag, zo­dat kin­der­rech­ten meer be­kend­heid krij­gen bin­nen de ge­meen­schap, met na­me bij scho­lie­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.