Een ge­zon­de leef­stijl kan veel ader­pro­ble­men voor­ko­men

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO – “Een ge­zon­de leef­stijl kan veel ader­pro­ble­men voor­ko­men. Dat geldt ze­ker ook voor Pe­ri­feer Ar­te­ri­eel Vaat­lij­den (PAV). Een­zij­dig eten met kool­hy­draat­rij­ke maal­tij­den zorgt er­voor dat je eer­der dia­beet wordt. Als je dia­beet bent, gaan al­le va­ten van je he­le li­chaam ach­ter­uit.” De­ze waar­schu­wen­de woor­den laat vaat­chi­rurg Vi­kash Chi­ga­roe ho­ren.

PAV is een aan­doe­ning van de slag­aders in de be­nen -maar soms ook van de ar­me­n­als ge­volg van af­zet­ting van vet in de wand van de slag­ader en van ver­har­ding of ‘ver­kal­king’ van de slag­ader­wand van de slag­ader. Dit pro­ces wordt ook wel athe­ro­scle­ro­se of slag­ader­ver­kal­king ge­noemd. PAV is een be­lang­rij­ke ri­si­co­fac­tor voor een hart­aan­val of be­roer­te. Bo­ven­dien heb­ben men­sen met PAV 2 tot 15 keer meer kans op een fa­ta­le hart­aan­val of her­sen­in­farct. Ver­der is de sterf­te aan an­de­re hart- en vaat­ziek­ten bij PAV zon­der symp­to­men twee keer zo hoog als bij men­sen zon­der PAV. Chi­ga­roe zegt dat zo­wel de car­di­o­loog als de neu­ro­loog kun­nen be­a­men hoe ge­vaar­lijk dit kan zijn, maar als vaat­chi­rurg krijgt hij ook vaak te ma­ken met pa­ti­ën­ten die ader­ver­kal­king in de been­va­ten heb­ben. Pa­ti­ën­ten met ader­ver­kal­king kun­nen ope­ra­tief ge­hol­pen wor­den, maar bij dia­be­ten gaat dat stuk­ken moei­lij­ker, zegt Chi­ga­roe. Als er na­me­lijk een om­lei­ding moet wor­den ge­maakt bij de­ze pa­ti­ën­ten, moet een aan­slui­ting wor­den ge­maakt op een plek vóór de vaat­ver­nau­wing, maar ook na de ver­nau­wing. “Maar als je een vaat­on­der­zoek laat doen en een vaat­echo maakt, en je ziet dat je van de drie on­der­been­slag­aders niet één in beeld kan bren­gen, dan kun je zo’n om­lei­ding niet be­gin­nen. Je moet na­me­lijk wel er­gens lan­den als je zo’n om­lei­ding maakt. Als je geen lan­dings­plek hebt, dan kun je ook geen by­pass aan­leg­gen. Want een by­pass houdt in dat je er­gens kan aan­slui­ten en er­gens kan lan­den. En als je geen lan­dings­plek hebt, dan houdt het op. En dia­be­ten heb­ben dat heel vaak,” merkt de vaat­chi­rurg op.

Chi­ga­roe vraagt zich soms af hoe de­ze pa­ti­ën­ten geen won­den krij­gen, want bij een vaat­echo is er niets te zien en dan is er in­eens een stop: van­af de knie tot naar be­ne­den komt geen en­ke­le gro­te slag­ader in beeld. “Dat is een groot pro­bleem. Als ze een wond krij­gen, dan kun je als vaat­chi­rurg niet zo­veel be­te­ke­nen. Dan moet je in het erg­ste ge­val am­pu­te­ren”. De me­di­cus vindt het daar­om erg be­lang­rijk dat er meer voor­lich­ting wordt ge­ge­ven, zo­dat de men­sen zich er­van be­wust zijn waar ze op moe­ten let­ten. Dat geldt ze­ker voor dia­be­ten, die so­wie­so slech­te va­ten heb­ben. Dia­be­tes maakt dat de bloed­va­ten dik­ker en stug­ger wor­den en eer­der be­scha­digd ra­ken. Pro­ble­men met de bloed­va­ten ma­ken dat vet­ten in het bloed ge­mak­ke­lij­ker aan de wand van de bloed­va­ten blij­ven kle­ven, wat ver­nau­wing tot ge­volg heeft, het bloed min­der ge­mak­ke­lijk door het li­chaam laat stro­men zo­dat or­ga­nen min­der bloed en zuur­stof krij­gen, en uit­ein­de­lijk kan dat lei­den tot een hart­in­farct of een her­sen­bloe­ding.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.