In­spec­tie be­kijkt te­kort­ko­min­gen Uni­ver­si­teit Utrecht

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

UTRECHT - De On­der­wijs­in­spec­tie doet nieuw on­der­zoek naar te­kort­ko­min­gen in de­cla­ra­ties van de Uni­ver­si­teit Utrecht. Dat meldt mi­nis­ter Bus­se­ma­ker (On­der­wijs) in ant­woord op Ka­mer­vra­gen, die zijn ge­steld na be­richt­ge­ving over roy­a­le de­cla­ra­ties van het UU-be­stuur in De Te­le­graaf.

De­ze krant ont­dek­te dat het be­stuur van de uni­ver­si­teit, on­danks aan­ge­scherp­te de­cla­ra­tie­re­gels, nog steeds flink de­cla­reer­de. De af­ge­lo­pen ja­ren was het de­cla­ra­tie­ge­drag van de uni­ver­si­teits­bon­zen ook al di­ver­se ma­len on­der­werp van dis­cus­sie.

On­danks de nieu­we, ver­so­ber­de re­gels, ver­toef­den al­le drie de be­stuur­ders in vier- en vijf­ster­ren­ho­tels, ter­wijl de ei­gen re­gels juist so­ber­heid voor­schrij­ven. Ook werd bu­si­nessclass ge­reisd naar ver­re lan­den, het­geen in be­gin­sel niet is toe­ge­staan. Des­al­niet­te­min strek­ten be­stuur­ders Mar­jan Ou­de­man, Bert van der Zwaan en An­ton Pij­pers de be­nen op de voor­ste stoe­len in het vlieg­tuig. De hard­leer­se UU-top kwam eer­der ook al in op­spraak om­dat er pri­vé­rit­ten wer­den ge­maakt met de uni­ver­si­tai­re dienst­au­to.

Uit on­der­zoek van de ac­coun­tant van de Uni­ver­si­teit Utrecht over de jaar­ver­sla­gen van 2015 blijkt dat er op­nieuw te­kort­ko­min­gen zijn vast­ge­steld bij de con­tro­le van de de­cla­ra­ties en de ver­goe­din­gen over dat jaar.

“Het is nog niet be­kend of de­ze be­trek­king heb­ben op de­cla­ra­ties van be­stuur­ders”, schrijft Bus­se­ma­ker aan de ver­ont­rus­te Twee­de Ka­mer­le­den Pie­ter Dui­sen­berg (VVD) en Jasper van Dijk (SP). “De in­spec­tie zal na­der on­der­zoek doen naar te­kort­ko­min­gen en zal dan ook de de­cla­ra­ties en ver­goe­din­gen aan be­stuur­ders van de Uni­ver­si­teit Utrecht in ogen­schouw ne­men die af­wij­ken van het de­cla­ra­tie­re­gle­ment.”

De mi­nis­ter stelt vast dat de uni­ver­si­teits­be­stuur­ders in­ter­na­ti­o­naal moe­ten sa­men­wer­ken en con­fe­ren­ties moe­ten vol­gen, maar stelt de vraag of hier de daar­voor te recht­vaar­di­gen kos­ten zijn ge­maakt en of de in­stel­lin­gen hier­bij hun ei­gen pro­ce­du­res goed heb­ben ge­volgd. “De Raad van Toe­zicht heeft hier­bij een cru­ci­a­le rol. De in­spec­tie zal hier na­der on­der­zoek naar doen.” Voor de mi­nis­ter staat als een paal bo­ven wa­ter dat de de­cla­ra­ties so­ber, doel­ma­tig, een­dui­dig en trans­pa­rant moe­ten zijn. Zij in­for­meert de Twee­de Ka­mer in het voor­jaar van 2017 over de uit­kom­sten van het nieu­we on­der­zoek.

Een woord­voer­der van het col­le­ge van be­stuur van UU laat we­ten dat de brief van de in­spec­tie in­mid­dels ont­van­gen is. “Het houdt geen ver­band met de de­cla­ra­ties van be­stuur­ders”, zegt woord­voer­der Sietz­ke Ver­meu­len. “Wij wach­ten het on­der­zoek met ver­trou­wen af.”

(De Te­le­graaf/ fo­to: NU)

Het be­stuur van de uni­ver­si­teit, de­cla­reer­de flink on­danks aan­scherp­te de­cla­ra­tie­re­gels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.